velikost textu

Inter- a intraspecifická variabilita v odezvě Vicia faba L. a Zea mays L. na nedostatek vody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inter- a intraspecifická variabilita v odezvě Vicia faba L. a Zea mays L. na nedostatek vody
Název v angličtině:
Inter- and intraspecific variability in Vicia faba L. and Zea mays L. response to water deficit
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Lenka Tůmová
Vedoucí:
RNDr. Dana Holá, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Sylva Zelenková, CSc.
Id práce:
66110
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Genetika, molekulární biologie a virologie (NGEMOVI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
fluorescence chlorofylu a, fotosyntéza, chlorofyl, karotenoidy, morfologie a vývoj rostlin, obnova, stres, Vicia faba L., vnitrodruhová variabilita, vodní deficit, Zea mays L.
Klíčová slova v angličtině:
carotenoids, chlorophyll, chlorophyll fluorescence, intraspecific variability, photosynthesis, plant morphology and development, recovery, stress, Vicia faba L., water deficit, Zea mays L.
Abstrakt:
Abstrakt V této práci byly sledovány reakce rostlin na stres suchem a následnou obnovenou dostupnost vody. Práce měla rozšířit poznatky o reakcích na vodní deficit a především na následující obnovenou dostupnost vody z pohledu dvou rostlinných druhů s odlišným typem fotosyntézy, pozornost byla věnována především vnitrodruhovým rozdílům a tomu, zda a jak se mění v poststresové periodě ve srovnání s periodou sucha. Reakce rostlin byly sledovány prostřednictvím změn vybraných fotosyntetických, morfologických a vývojových charakteristik v průběhu šestidenního přerušení zálivky, po němž následovala šestidenní perioda obnovené optimální zálivky. Experimenty byly provedeny na rostlinách s odlišným typem fotosyntézy – C3 rostlině Vicia faba L a C4 rostlině Zea mays L., u každého rostlinného druhu byly sledovány tři odrůdy / genotypy. Odpověď obou rostlinných druhů na nedostatek vody byla odlišná v míře změn relativního obsahu vody (RWC), parametrů fluorescence chlorofylu, hmotnostech sušin jednotlivých listů (které se vyvíjely během stresové periody), vzájemném poměru hmotností sušiny nadzemní a kořenové části rostlinného těla. U stresovaných rostlin byla pozorována tendence k poklesu RWC, zvýšení minimálního výtěžku fluorescence chlorofylu a u listů v temnotně adaptovaném stavu (F0), obsahu fotosyntetických pigmentů vyjádřeném na jednotku listové plochy, růstu kořenového systému na úkor růstu nadzemní části rostlin. Během periody obnovy u původně stresovaných rostlin přetrvávaly zvýšené hodnoty parametru F0 a snížená míra růstu nadzemní části. Na obnovení optimální zálivky zareagovaly rostliny Zea mays L. rychlejší obnovou růstu, na konci periody obnovy měly průkazně vyšší hmotnosti sušin jednotlivých částí rostlinného těla v porovnání s rostlinami Vicia faba L. Statisticky průkazné vnitrodruhové rozdíly byly hojnější u charakteristik morfologických a vývojových než u charakteristik fotosyntetických. Rozdíly mezi odrůdami / genotypy pozorované během stresové periody však ne vždy přetrvaly i během periody obnovy a naopak. Při studiu vnitrodruhové variability a posuzování odolnosti různých genotypů vůči stresu je tedy vždy důležité zaměřit se nejen na reakci rostlin na vlastní stres, ale zároveň i na jejich chování během poststresové periody
Abstract v angličtině:
Abstract This work monitors the response of plants to water deficit and subsequent restoration of water availability with the aim to expand our knowledge about plant behaviour during and after drought stress from the perspective of two plant species with a different type of photosynthesis. A particular attention was paid to the intraspecific differences and their possible changes during stress and post-stress periods. The plant response was monitored as the changes of selected photosynthetic, morphological and developmental characteristics caused by the cessation of watering for six days followed by a six-day period of renewed optimal water supply. The experiments were carried out on plants with different types of photosynthesis - C3 plant Vicia faba L and C4 plant Zea mays L.; for both plant species, three varieties / genotypes were monitored. The response of both plant species to insufficient water supply differed by the extent of changes in relative water content (RWC), chlorophyll fluorescence parameters, the dry mass of individual leaves (developed during the stress period), the ratio between the aboveground dry mass and dry mass of roots. In drought-stressed plants, downward trend in RWC was observed, as well as the increase of the minimum yield of chlorophyll fluorescence in dark-adapted leaves (F0), the content of photosynthetic pigments expressed per leaf area unit, and the growth of root system at the expense of the growth of the aboveground parts of plants. The increased values of F0 parameter and the reduced foliar growth rate persisted in initially stressed plants even during the recovery period. Zea mays L. plants were characterized by the faster recovery of their growth after the end of stress period; they had significantly higher dry weight of the individual parts of plant body compared to the Vicia faba L. plants at the end of the recovery period. The statistically significant intraspecific differences were more abundant in the morphological and developmental characteristics compared to the photosynthetic characteristics. The differences between individual varieties / genotypes observed in drought-stressed plants often did not persist during recovery period and vice versa. Thus, during the study of intraspecific variability and the assessment of the tolerance of individual genotypes to stress factors it is always important to focus not only on plant response during stress period per se, but on the post-stress behaviour as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lenka Tůmová 9.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lenka Tůmová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lenka Tůmová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dana Holá, Ph.D. 106 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Sylva Zelenková, CSc. 752 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 300 kB