velikost textu

In-vitro analýza améboidně-mezenchymálního přechodu A375m2 melanomových buněk

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
In-vitro analýza améboidně-mezenchymálního přechodu A375m2 melanomových buněk
Název v angličtině:
In-vitro analysis of amoeboid-mesenchymal transition of A375m2 melanoma cells
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Lenka Kasalová
Vedoucí:
RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D.
Id práce:
66014
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Buněčná a vývojová biologie (NBUNVYB)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
buněčná migrace, améboidně-mezenchymální přechod, mezenchymálně-améboidní přechod, proteomická analýza, PKC alfa
Klíčová slova v angličtině:
cell migration, amoeboid-mesenchymal transition, mesenchymal-amoeboid transition, proteomic analysis, PKC alpha
Abstrakt:
Abstrakt Invazivita nádorových buněk je důležitým aspektem vývoje rakoviny. Individuální nádorové buňky vykazují v 3D prostředí minimálně dva typy invazivity a to invazivitu mezenchymální a invazivitu améboidní. Buňky mohou v závislosti na jejich stavu a okolním prostředí mezi těmito způsoby invazivity přepínat. Améboidně- mezenchymální přechod je oproti mezenchymálně-améboidnímu přechodu méně prostudován. Provedli jsme proteomickou analýzu améboidně-mezenchymálního přechodu u melanomových buněk linie A375M2, který jsme indukovali inhibitorem kinázy ROCK Y27632 v 3D matrigelové matrici a ve 2D prostředí. Indukce tohoto přechodu ovlivnila expresi 92 proteinů a změnila hladinu fosforylace u 51 proteinů. Pouze u 17 proteinů byla exprese a u 8 proteinů fosforylace změněna shodně ve 2D i 3D prostředí. Zjistili jsem, že PKCα reguluje améboidní migraci, a její inhibice inhibitorem Gö6976 vede k améboidně-mezenchymálnímu přechodu. Analýza proteomických dat dále ukázala, že indukce améboidně-mezenchymálního přechodu inhibitorem kinázy ROCK vede k aktivaci antiapoptotických signálů a signálních drah regulující aktinový cytoskelet a především fokální adheze.
Abstract v angličtině:
Abstract The invasion of cancer cells is an important aspect of cancer progression. Single tumor cells exhibit at least two types of invasion in 3D environment, mesenchymal and amoeboid invasion. Tumor cells can switch between these two modes of movement depending on cellular status and surrounding environment. Amoeboid-mesenchymal transition (AMT) is less explored then mesenchymal-amoeboid transition (MAT). We performed a proteomic analysis of amoeboid-mesenchymal transition of human melanoma cell line A375M2. We have induced amoeboid-mesenchymal transition by treatment with a ROCK inhibitor Y27632 in 3D matrigel matrices and in 2D environment. Induction of the amoeboid-mesenchymal transition has changed a level of expression of 92 proteins and a level of phosphorylation of 15 proteins. Expression of only 17 proteins and phosphorylation of 8 proteins was identically changed in both of these environments. We found that PKCα regulates amoeboid migration and that treatment of cells with a PKCα inhibitor Gö6976 induces amoeboid-mesenchymal transition. Analysis of the proteomics data have further shown that induction of AMT by the ROCK inhibitor Y27632 leads to activation of antiapoptotic signals and activation of signaling pathways involved in regulation of actin cytoskeleton especially regulation of focal adhesions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lenka Kasalová 7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lenka Kasalová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lenka Kasalová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Daniel Rösel, Ph.D. 697 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Vomastek, Ph.D. 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Folk, CSc. 823 kB