velikost textu

Kobaltnaté ftalocyaniny jako senzory pro detekci thiolových skupin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kobaltnaté ftalocyaniny jako senzory pro detekci thiolových skupin
Název v angličtině:
Cobalt phthalocyanines as sensors for detection of htiol groups
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vaňková
Vedoucí:
RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.
Id práce:
66009
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
thiolové skupiny, ftalocyaniny, ampérometrický senzor, cyklická voltam
Klíčová slova v angličtině:
thiols, phthalocyanines, amperometric sensor, cyclic voltammetry
Abstrakt:
Název práce: Kobaltnaté ftalocyaniny jako senzory pro stanovení thiolových skupin Anotace: Práce se zabývá možností využití kobalnatého ftalocyaninu jako látky pro modifikaci HOPG elektrody ke konstrukci senzoru pro stanovení thiolových skupin. Tyto skupiny se vyskytují v řadě biologicky aktivních látek (sirné aminokyseliny). Bylo prostudováno elektrochemické chování tetraneopentoxyftalocyaninu kobaltnatého (CoTNPc) v systému vodná fáze/organická fáze a byly identifikovány jednotlivé píky na cyklickém voltamogramu. Jako vhodný senzor pro stanovení thiolových skupin se ukázala elektroda modifikovaná elektrodepozicí CoTNPc s přídavkem hexafluoro- fosfátu tetrabutylamonného. Byla studována opakovatelnost přípravy elektrody a její dlouhodobá stabilita. Byly naměřeny kalibrační přímky pro modelové analyty cystein hydrochlorid a homocystein. Klíčová slova: thiolové skupiny, ftalocyaniny, ampérometrický senzor, cyklická voltametrie
Abstract v angličtině:
Title: Cobalt phthalocyanines as sensors for determination of thiol groups Annotation: The possibility of employment of cobalt phthalocyanine as a material for the modification of HOPG electrode for construction of a sensor for quantification of thiol groups was studied. Thiol groups are occurring in various biologically active substances (sulfur amino acids). The electrochemical behavior of cobalt tetraneopentoxy-phthalocyanine (CoTNPc) in the water/organic phase system was studied, and individual peaks of cyclic voltammogram of the compound were identified. The electrodeposition of CoTNPc on HOPG electrode was found as a suitable method for construction of the sensor for quantification of thiol groups. The reproducibility of fabrication of the sensor and its time-stability was studied. The calibration dependencies for model analytes (cysteine hydrochloride and homocysteine) were measured. Key words: thiols, phthalocyanines, amperometric sensor, cyclic voltammetry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vaňková 664 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vaňková 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vaňková 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Karolina Pecková, Ph.D. 2.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 197 kB