velikost textu

Modelování množství sněhové pokrývky v malých povodích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelování množství sněhové pokrývky v malých povodích
Název v angličtině:
Snow water content modelling in small catchments
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Němečková
Vedoucí:
RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Šimon Bercha
Id práce:
65892
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jizerské hory, sněhová pokrývka, vodní hodnota sněhu, modelování, SNOW17, degree-day
Klíčová slova v angličtině:
Jizerské hory Mts., snow cover, snow water equivalent, modeling, SNOW17, degree-day
Abstrakt:
ABSTRAKT Název: Modelování množství sněhové pokrývky v malých povodích Předkládaná práce se zabývá modelováním množství sněhové pokrývky, respektive vodní hodnoty sněhu, na experimentálním povodí v Jizerských horách. Měření a modelování sněhové pokrývky je důležitou součástí správného hospodaření s vodou na přehradních nádržích a řízení povodňových rizik. První část práce popisuje fyzicko-geografické charakteristiky Jizerských hor, s podrobnějším zaměřením na experimentální povodí Černé Desné – Jezdecká, zejména z klimatologického a hydrologického hlediska, ale i další charakteristiky a podmínky, které mohou mít vliv na dynamiku akumulace a tání sněhu. K simulaci vodní hodnoty sněhu (SVH) byly použity dva přístupy modelování, využívající pozorované hodnoty teploty vzduchu a srážek. Vedle dobře známého modelu SNOW17 byla vypracována jednoduchá metoda, založena na teplotním indexu. Její parametry byly kalibrovány na základě naměřených denních průměrů teploty vzduchu, denních úhrnů srážek a na pozorované SVH pro zimní období 2001 – 2009. Obě metody poskytují přiměřeně přesné odhady SVH pro sledované období, nicméně bylo shledáno, že výsledky zim s extrémními podmínkami (velmi teplé, či velmi studené) jsou méně přesné. Klíčová slova: Jizerské hory, sněhová pokrývka, vodní hodnota sněhu, modelování, SNOW17, degree-day
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title: Snow water content modelling in small catchments This work deals with modeling of amount of snow cover, snow water equivalent, respectively, on an experimental catchment in the Jizerské hory Mts. Measuring and modelling of the snow cover is an important part of water management practice from the perspective of reservoir operation and flood management. The first part of this thesis describes physical-geographical characteristics of the Jizerské hory Mts.especially from the climatological and hydrological point of view but also other charakteristics and conditions that may affect the dynamic of snow accumulation and melting are described with detailed focus on the experimental catchment of Černá Desná river – Jezdecká. Two modelling approaches were applied to simulate snow water equivalent (SWE) based on observed precipitation and temperature. Beside the well knowen SNOW17 model a simple method based on heat index was developed in this work and its parameters were calibrated based on measured timeseries of daily average air temperature, daily precipitation and observed SWE for winter periods 2001 to 2009. Both methods provided reasonably accurate estimates of SWE over the tested period, however it was found that the results for winters with extreme conditions (very warm or very cold) are less sucessful. Key words: Jizerské hory Mts., snow cover, snow water equivalent, modeling, SNOW17, degree-day
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Němečková 1.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Němečková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Němečková 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šimon Bercha 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB