velikost textu

Význam prolaktinu jako periferního cytokinu u dysbalance imunitního systému

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam prolaktinu jako periferního cytokinu u dysbalance imunitního systému
Název v angličtině:
Significance of prolactin as peripheral cytokine in dysbalance of immune system
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Kateřina Janatová
Vedoucí:
doc. MUDr. Marie Černá, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Id práce:
65885
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prolaktin, cytokin, imunita, sepse, toll-like receptor
Klíčová slova v angličtině:
prolactin, cytokine, immunity, sepsis, toll-like receptor
Abstrakt:
Abstrakt Úvod: Interakce mezi neuroendokrinním a imunitním systémem hrají klíčovou roli v udržení homeostáze organismu. Tato komunikace je zprostředkována cytokiny, neurotransmitery a hormony a působí endokrinní, parakrinní a autokrinní cestou. Prolaktin (PRL), adenohypofyzární hormon, je produkován i řadou jiných tkání a také buňkami imunitního systému. Na periferii PRL působí jako cytokin. Sepse je zánětlivá odpověď organismu na těžkou infekci, zprostředkovaná Th1 imunitní odpovědí na jejíž aktivaci by se mohl podílet i PRL. Toll-like receptory (TLR) jsou klíčové pro rozpoznání bakteriálních komponent a zprostředkovávají systémovou odpověď (se sekrecí PRL) během infekce. Předpokládá se, že aktivace imunitního systému vede ke zvýšení genové exprese TLR2, TLR4 a PRL v monocytech. Zaměřili jsme se tedy na detekci hladin mRNA PRL, TLR2 a TLR4 v monocytech pacientů s celkovým zánětem. Sledovali jsme i vliv jednonukleotidového polymorfismu (SNP -1149 G/T)) v promotoru genu pro PRL, kde se v případě alely G předpokládá vliv na zvýšení exprese PRL. Materiál a Metody: Do pilotní studie bylo zahrnuto 30 pacientů s těžkou infekční epizodou. Pacientům byly krevní vzorky odebrány celkem třikrát, a to v určitých časových intervalech. V kontrolní skupině bylo 40 zdravých jedinců. Od nich bylo odebráno po jednom krevním vzorku. Pro určení hladin exprese mRNA PRL, TLR2 a TLR4 v monocytech (imunomagnetická separace) byla použita metoda Real Time PCR s fosfoglycerátkinázou-1 (PGK-1) jako endogenní kontrolou. Pro detekci SNP -1149 G/T v promotoru PRL genu jsme použili metodu polymorfismu délky restrikčních fragmentů (RFLP) s enzymem XapI. Výsledky: Hladiny mRNA PRL, TLR2 a TLR4 v monocytech periferní krve pacientů ve třech následných odběrech se statisticky významně nelišily. Prokázali jsme však statisticky významné zvýšení exprese mRNA TLR2 a TLR4 u pacientů oproti kontrolám. Mezi hladinami mRNA PRL u kontrol a pacientů jsme statisticky významný rozdíl neprokázali. U zdravých kontrol jsme prokázali statisticky významné zvýšení hladin mRNA PRL u genotypu GG (SNP -1149 G/T). Závěr: Výsledky naznačují, že produkce PRL v monocytech je aktivována během těžké infekce. Zdá se, že SNP -1149 G/T může mít vliv na fyziologické hladiny exprese periferního PRL v monocytech. Zvýšené hladiny TLR zřejmě mohou souviset se zvýšenou expresí PRL. Klíčová slova: prolaktin, cytokin, imunita, sepse, toll-like receptor
Abstract v angličtině:
Abstract Background: Interactions between the neuroendocrine and immune system play an importatnt role in maintaining homeostasis. This communication is mediated by cytokines, neurotransmiters and hormones through endocrine, paracrine and autocrine signaling. Prolactin (PRL), hormone of anterior pituitary, is produced by a number of other tissues and cells of immune system. On periphery, PRL is cytokine. Sepsis is an inflamatory response of the organism to severe infection, Th1 immune response is activated and PRL could participate in it. Toll-like receptors (TLR) play a key role in a recognition of bacteial components and mediate a systemic response (with PRL secretion) during infection. It is supposed that activated immune system leads to increasing of PRL, TLR2 and TLR4 gene expression. We detected PRL, TLR2 a TLR4 mRNA levels in monocytes from patiens with system inflammation. We studied influence of single nucleotide polymorphism (SNP -1149 G/T) in PRL gene promotor, it supposed that G allele increases PRL expression. Materials and Methods: For the pilot study 30 patients diagnose with severe infectious event. Collectoin of patiens blood samples was performed consequently three times. Control group comprised 40 healthy individuals. One blood sample was taken from each healthy subject. For testing of PRL, TLR2 and TLR4 gene expression in monocytes (immunomagnetic separation) was used the Real Time PCR method with phosphoglycerate-1 as an internal control. For detection SNP -1149 G/T in PRL gene promotor was used the restriction fragment lenght polymorphism method (RFLP) with XapI enzyme. Results: Levels of PRL, TLR2 and TLR4 mRNA in monocytes from pheripheral blood of patiens in consequent samples revealed no statistically significant change. But we detected statistically significant increase TLR2 and TLR4 mRNA levels in patiens as compared with controls. We didn´t detect statistically significant diference between PRL mRNA levels in controls and patiens. We detected statistically significant increasing of PRL mRNA levels in GG genotype in healthy controls. Conclusion: The obtained results suggest that prolactin production in monocytes is activated during severe infection. It seems that SNP -1149 G/T may influence the physiological levels of PRL peripheral expression in monocytes. Increased TLR levels suggest connection with increased PRL gene expression. Keywords: prolactin, cytokine, immunity, sepsis, toll-like receptor
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Kateřina Janatová 3.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Kateřina Janatová 27 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Kateřina Janatová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Marie Černá, CSc. 90 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Marie Nohýnková 767 kB