text size

Role proteinů tepelného šoku v patogenezi leukémie

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Role proteinů tepelného šoku v patogenezi leukémie
Titile (in english):
Role of heat shock proteins in the pathogenesis of leukaemia
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Bc. Olga Kopřivová
Supervisor:
prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D.
Opponent:
doc. MUDr. Marie Černá, CSc.
Thesis Id:
65810
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Cell Biology (31-151)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Immunology (NIMUN)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
20/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Proteiny tepelného šoku, Akutní myeloidní leukémie, Tumorogeneze
Keywords:
Heat shock proteins, Acute myeloid leukaemia, Tumorogenesis
Abstract (in czech):
Anotace (Abstrakt) Některé z proteinů tepelného šoku (Hsp), např. inducibilní forma Hsp70, jsou exprimovány na povrchu nádorových buněk. Vysoká exprese Hsp se odráží ve vlastnostech nádorových buněk, jako je schopnost progrese, metastazování a odolnost vůči apoptóze. Otázkou zůstává, zda genová exprese Hsp koreluje s expresí povrchovou. Cílem mé práce bylo porovnat povrchovou a genovou expresi Hsp70 a sledovat genovou expresi některých dalších Hsp proteinů (Hsp27, Hsp60, Hsp90 a HspBP1) u leukémie. Výzkum byl proveden na buněčných liniích získaných z leukemických blastů pacientů s akutní myeloidní leukémií: UoC-M1, HL-60, OCI/AML3, THP-1, HU-3 a TF-1, které byly kultivovány in vitro. Povrchová exprese Hsp70 byla zjišť ována pomocí průtokové cytometrie a genová exprese jednotlivých Hsp byla studována pomocí RT-PCR v reálném čase. Bylo zjištěno, že vysoká povrchová exprese Hsp70 nekoreluje s expresí genovou v důsledku negativní zpětné vazby, uplatňující se při regulaci exprese Hsp. Genová exprese Hsp27 byla zvýšena oproti hodnotám kontrolního souboru u všech nádorových linií, nejvíce pak u linie THP-1. Genová exprese Hsp60 byla zvýšena oproti hodnotám kontrolního souboru u všech nádorových linií, mezi jednotlivými liniemi nebyly výrazné rozdíly v expresi. Genová exprese Hsp90 byla nejméně zvýšená oproti hodnotám kontrolního souboru ve srovnání s genovou expresí ostatních Hsp a nebyly zde výrazné rozdíly mezi jednotlivými liniemi. Toto je první práce, která demonstruje genovou expresi (mRNA) HspBP1 u leukemických linií. Nejvyšší hodnoty genové exprese HspBP1 byly zjištěny u linie TF-1 a dále u HL-60, i u ostatních linií byly hodnoty genové exprese vyšší než u kontrolního souboru. Zároveň i poměr HspBP1/Hsp70 u leukemických linií byl vyšší oproti kontrolnímu souboru. Nicméně genová exprese, která byla zjištěna u konkrétních linií nemusí odrážet proteinovou expresi Hsp, jak bylo prokázáno u Hsp70. Proto poměr HspBP1/Hsp70, který byl vypočítán z genové exprese Hsp70 a HspBP1 u jednotlivých linií, nemusí korespondovat se skutečnou proteinovou expresí. Byl prokázán heterogenní charakter Hsp genové exprese mezi jednotlivými leukemickými liniemi. Vzhledem k tomu, že proteinové hladiny Hsp odráží stav diferenciace a proliferace buněk, bylo cenné studovat mRNA profily Hsp. Tato práce byla zaměřena na studium genové exprese u leukemických linií. Bylo by ale vhodné tato data porovnat s výsledky u pacientů, kteří mají konkrétní typ akutní myeloidní leukémie. Na základě těchto zjištění by mohl být studován možný vztah mezi proteinovou a genovou expresí Hsp a jejich možné asociace s prognózou onemocnění.
Abstract:
Annotation (Abstract) Some of heat shock proteins (Hsp), for example the inducible form Hsp70, are expressed on the surface of tumour cells. High Hsp expression is reflected in tumour cell features, such as ability to progression, to metastasize and resistance to apoptosis. The question is whether Hsp gene expression correlates with surface expression. The aim of this master thesis is to compare surface and gene expression of Hsp70 and observe the gene expression of some other Hsp proteins (Hsp27, Hsp60, Hsp90 and HspBP1) in leukaemia. The research was carried out on cell lines obtained from leukaemic blasts of patients with acute myeloid leukaemia: UoC-M1, HL-60, OCI/AML3, THP-1, HU-3 and TF-1 that had been cultivated in vitro. Hsp70 surface expression was detected using flow cytometry, and gene expression of each Hsp was studied using real-time RT-PCR. It was found out that high surface expression of Hsp70 did not correlate with gene expression in consequence of negative feedback applied in Hsp expression regulation. Hsp27 gene expression was increased compared to negative (healthy) control on all tumour cell lines, with the highest increase on the THP-1 line. Hsp60 gene expression was increased compared to negative (healthy) control on all tumour cell lines and there were not remarkable differences in expression between single lines. In comparison to gene expression of other Hsp, the Hsp90 gene expression showed the lowest increase compared to negative (healthy) control and there were not remarkable differences between lines. This is the first thesis that illustrates the gene expression of (mRNA) HspBP1 in leukaemic lines. The highest values of HspBP1 gene expression were detected in the TF-1 line and then in HL-60. The gene expression values of other lines were also higher compared negative (healthy) control. At the same time the HspBP1/Hsp70 ratio was higher compared to negative (healthy) control. Nevertheless the gene expression detected in particular lines may not reflect the Hsp protein expression, as it was proved in Hsp70. That is why the HspBP1/Hsp70 ratio calculated from Hsp70 and HspBP1 gene expression in each line may not correspond to real protein expression. Heterogenic character of Hsp gene expression among leukeamic lines was proved. Regarding the fact that Hsp protein levels reflect the state of cell differentiation and proliferation, the mRNA profile research of Hsp was valuable. This thesis focused on study of gene expression in leukaemic lines. It would, however, be appropriate to compare these data with the results of patients who have a specific type of acute myeloid leukaemia. Those findings may become the basis for study of a possible relation between protein and gene expression of Hsp and their possible association with disease prognosis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Bc. Olga Kopřivová 1.26 MB
Download Abstract in czech Mgr. Bc. Olga Kopřivová 28 kB
Download Abstract in english Mgr. Bc. Olga Kopřivová 19 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. 726 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Marie Černá, CSc. 933 kB
Download Defence's report Marie Nohýnková 768 kB