velikost textu

Stavy patologické bolesti, úloha modulace míšního synaptického přenosu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stavy patologické bolesti, úloha modulace míšního synaptického přenosu
Název v angličtině:
Pathological pain states, the role of synaptic modulation at spinal cord level
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Vladimír Nerandžič
Vedoucí:
MUDr. Jiří Paleček, CSc.
Oponent:
RNDr. Jan Krůšek, CSc.
Id práce:
65778
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bolest, nocicepce, neuropatie, mícha, TRPV1, TNF?, OLDA
Klíčová slova v angličtině:
Pain, nociception, neuropathic pain, spinal cord, TRPV1, TNF?, OLDA
Abstrakt:
Abstrakt Modulace synaptického přenosu v zadním rohu míšním hraje klíčovou úlohu v nociceptivní signalizaci. Studie z poslední doby naznačují velký význam míšních presynaptických TRPV1 (transient receptor potential vanilloid) receptorů, které na periferii působí jako integrátory nociceptivních podnětů. Mechanismy jejich aktivace a jejich vliv na modulaci synaptického přenosu ale nejsou dosud zcela známy. Předchozí studie také ukázaly vliv řady mediátorů zánětu a cytokinů na funkci TRPV1 receptorů. Cílem naší studie bylo proto ukázat, jak se mění aktivace presynaptických TRPV1 receptorů v míše po aplikaci endogenního agonisty N-oleoyldopaminu (OLDA) u modelu periferní neuropatie, po inkubaci s cytokinemTNFα a jaký je účinek prekurzoru anandamidu N-acylfosfatidylethanolaminu (NAPE). V experimentech byly snímány miniaturní excitační postsynaptické proudy (mEPSC) na neuronech akutních míšních řezů metodou patch clamp. V první sérii experimentů byla testována citlivost na aplikaci endogenního agonisty OLDA 5 dnů po navození modelu periferní neuropatie. Aplikace již nízké koncentrace OLDA (0,2 μM) výrazně zvýšila frekvenci mEPSC na 250 % kontrolní hodnoty, na rozdíl od snímání u kontrolních experimentů kde je ke zvýšení potřeba vysoké koncentrace OLDA (10 μM). Inkubace řezů s TNFα ve druhé řadě pokusů u stejného modelu neuropatie vedlo mimo to také ke zvýšení základní frekvence mEPSC, které bylo podmíněno aktivací TRPV1 receptorů. Tyto výsledky svědčí o možnosti nárůstu aktivace presynaptických TRPV1 receptorů endogenními agonisty za stavů periferní neuropatie. Ve třetí sérii pokusů aplikace NAPE u kontrolních řezů snížila frekvenci mEPSC na 32 % základní hodnoty, pravděpodobně díky aktivaci CB1 receptorů. Tento pokus naznačil důležitost interakce mezi CB1 a TRPV1 receptory při modulaci nociceptivní signalizace na míšní úrovni. Získané výsledky demonstrují významnou úlohu presynaptických TRPV1 receptorů a jejich endogenních agonistů a modulátorů při vzniku patologických bolestivých stavů. Odhalení mechanismů funkce těchto receptorů a jejich modulace může přinést nové terapeutické přístupy při léčbě bolesti.
Abstract v angličtině:
Abstract (English) Modulation of synaptic transmission in dorsal horn of spinal cord plays a key role in nociceptive signalling. Recent studies have indicated a great importance of presynaptic TRPV1 receptors (transient receptor potential vanilloid) in spinal cord. These receptors act as molecular integrator of nociceptive stimulation on periphery. The way of their activation and the effect on modulation of the synaptic transmission are not clarified yet. Previous studies demonstrated the influence of many inflammatory mediators and cytokins on TRPV1 receptors. The aim of our research was to show changes in activation of presynaptic TRPV1 receptors in the spinal cord following the application of endogenous agonist N-oleoyl dopamine (OLDA) in a model of peripheral neuropathy, after incubation with cytokine TNFα and to show the effect of precursor of anandamide N-acylphosphatidylethanolamine (NAPE). In our experiments, we have recorded miniature excitatory postsynaptic currents (mEPSC) from neurons of acute spinal cord slices by the patch-clamp method. The first series of experiments tested sensitivity to application of the endogenous agonist OLDA 5 days after evoking peripheral neuropathy. The frequency of mEPSC increased significantly – to 250 % of base level after applying a low concentration of OLDA (0,2 μM). It was very different from the control experiments, in which a high concentration of OLDA (10 μM) was necessary. The second series of tests, - an incubation of slices with TNFα -, in the same model of neuropathy, showed also increased responsiveness to OLDA application as well as an increase of the basic frequency of mEPSC, which was partially conditioned by activation of TRPV1 receptors. These results point to important role of presynaptic TRPV1 receptors, possibly due to activation by endogenous agonists in the states of peripheral neuropathy. In the last set of experiments, NAPE was applied. It lowered the frequency of mEPSC to 32 % of the basic level, probably thanks to the activation of CB1 receptors. The results of these experiments suggested the importance of interaction between CB1 and TRPV1 receptors in modulation of nociceptive signalling in the spinal cord. Our results demonstrate a significant role of presynaptic TRPV1 receptors and their endogenous agonist and modulators in a development of pathological pain conditions. The revelation of mechanisms and modulation of these receptors can bring new therapeutic approaches in pain treatment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimír Nerandžič 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimír Nerandžič 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimír Nerandžič 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Jiří Paleček, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jan Krůšek, CSc. 25 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 22 kB