velikost textu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Název v angličtině:
Occupational Health and Safety
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Nováková
Vedoucí:
prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
65723
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence rizik, práva a povinnosti
Klíčová slova v angličtině:
occupational health and safety, risk prevention, rights and obligations
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. BOZP lze charakterizovat jako souhrn vzájemných práv a povinností účastníků pracovněprávních vztahů, které za účelem ochrany života a zdraví směřují k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práci, dále pak práv a povinností mezi odborovými orgány nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměstnavateli při řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a konečně práv a povinností mezi orgány státního odborného dozoru na straně jedné a zaměstnavateli nebo zaměstnanci na straně druhé při výkonu dozoru v oblasti bezpečnosti práce. V úvodní části rigorózní práce se věnuji obecné rovině BOZP, právnímu pojmu BOZP a jejímu historickému vývoji. Další kapitoly této práce se již zaměřují na konkrétní problematiku, kterou jsou jak jednotlivé pravomoci vybraných orgánů státní správy v oblasti BOZP, tak samotná identifikace nebezpečí a hodnocení rizik se zaměřením na jednotlivé metody. Konkrétně jsou řešeny i povinnosti zaměstnavatelů, práva a povinnosti zaměstnanců a jejich zástupců. V samotném závěru rigorózní práce je představeno i konkrétní zpracování BOZP u fungující obchodní společnosti, která je výrobcem i prodejcem vlastních produktů. Cílem práce bylo poskytnout ucelenou charakteristiku rozsáhlé problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Klíčová slova v českém jazyce: bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence rizik, práva a povinnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the Occupational Health and Safety. The OHS can be described as a set of reciprocal rights and obligations of participants of the labour- law relations which in order to ptotect life and health, are aimed to ensure safe and healthy work, as well as rights and obligations between trade union and representatives in the field of the OHS and employers at solving problems of the OHS, and finally rights and obligations between authorities of state trade union control on one side and employers or employees on the other side while performing the control of the OHS. At the beginning of my thesis I deal with the OHS in general, I also pay attention to the legal concept of the OHS and to its historical development. Other chapters of this thesis deal with the specific issues as particular power of the chosen authorities of civil service in the field of the OHS and as well as the mere identification of danger and assessment of risks specialized in certain methods.. Specifically there are being solved the obligations of employers, rights and obligations of employees and their representatives. At the end of the thesis I introduce a particular arrangement of the OHS of one prosperous business company which produces and sells its own products. The aim of the thesis has been to give a summary of wide issues of the OHS. Key words: occupational health and safety, risk prevention, rights and obligations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Nováková 8.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Nováková 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Nováková 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 140 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 193 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 160 kB