velikost textu

Vztah atraktivity a MHC: Role menstruačního cyklu a partnerského statusu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah atraktivity a MHC: Role menstruačního cyklu a partnerského statusu.
Název v angličtině:
MHC - correlated preferences: Testing the moderating effect of the menstrual cycle and partner status.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Vávrová
Vedoucí:
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Id práce:
65229
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
partnerské preference, atraktivita, hlavní histokompatibilní komplex, genetická podobnost
Klíčová slova v angličtině:
mate preferences, attractiveness, major histocompatibility complex, genetic similarity
Abstrakt:
Abstrakt Vysoce polymorfní geny hlavního histokompatibilního komplexu (MHC) hrají důležitou roli ve fungování imunitního systému rozpoznáváním cizorodých částic, většinou patogenního původu. Výzkum různých druhů obratlovců naznačuje, že MHC geny ovlivňují pachovou stopu jedince a preference při výběru partnera. Mnoho jedinců vykazuje preference pro MHC odlišného partnera čímž zajišťují, že vzniklé potomstvo je odolnější vůči většímu spektru infekcí. Výběr partnera v závislosti na MHC však přinesl rozporuplné výsledky. Některé studie naznačují, že ženy neužívající hormonální antikoncepci upřednostňují pach MHC odlišných jedinců, jiné studie podobný efekt nezjistily. Rozpory mezi jednotlivými studiemi by mohly být způsobeny tím, že nevzaly v potaz faktory, které mohou partnerské preference ovlivnit (například fáze menstruačního cyklu). Cílem této studie bylo testovat korelace mezi preferencemi partnera pro podobnost v MHC genech a pachovou, vizuální a vokální atraktivitou. Především jsme se zaměřili na možný vliv hormonální antikoncepce. Dále jsme sledovali, zda v průběhu menstruačního cyklu nedochází ke změnám v preferencích ve vztahu k MHC tím, že jsme porovnávali preference žen ve folikulární a luteální fázi u žen s běžným cyklem a u žen užívající hormonální antikoncepci. Skupina 52 žen postupně ve dvou fázích cyklu hodnotila pachové vzorky, fotografie a hlasové nahrávky získané od celkem 51 mužů. Všichni účastníci výzkumu byli dárci krve, otypizováni v HLA- A , -B a -DR lokusech. Zjistili jsme negativní korelaci mezi vizuální atraktivitou a odlišností v MHC. Ta byla patrná u žen užívajících antikoncepci, které preferovali tváře heterozygotních mužů s odlišnými MHC geny. Dále jsme zjistili, že ženy ve folikulární fázi cyklu preferovaly hlasy mužů, kteří měli podobný MHC genotyp. Nezjistili jsme však žádnou signifikantní korelaci mezi atraktivitou pachu a MHC. Také se nepotvrdil vliv antikoncepce a menstruačního cyklu na partnerské preference v souvislosti s MHC. Klíčová slova: partnerské preference, atraktivita, hlavní histokompatibilní komplex, genetická podobnost, hormonální antikoncepce, menstruační cyklus
Abstract v angličtině:
Abstract Extremely polymorphic genes of major histocompatibility complex (MHC) play a significant role in the function of immune system by recognizing heterogeneous particles, mainly pathogenic origin. Previous research on various vertebrate species indicates that MHC influences individual body odour and mate choice preferences. Many individuals tend to prefer MHC dissimilar partner so that warrants them an offspring resistant against wider spectrum of infections. Research on MHC-related mate preferences in humans, however, is inconclusive to date. Several studies indicate that women not taking hormonal contraceptives prefer the smell of MHC dissimilar partners while other studies have not come to this conclusion. This can be caused by the absence of potentially influencing factors like the menstrual cycle phase. The aim of this study was to test MHC-similarity mate choice preferences in odour, facial and vocal modalities. In particular, we focused on a potential effect of hormonal contraception. Furtermore, we tested preferential shifts across the menstrual cycle by comparing women‘s preferences in the follicular and the luteal phase in pill and non-pill users. A group of 52 women in different phases of their menstrual cycle rated odour samples, photos and vocal recordings taken from 51 men. All participants were blood donors, genotyped at HLA-A, -B and -DR loci. We found a negative correlation between vocal attractiveness and MHC dissimilarity. Specifically, pill users preferred the faces of heterozygous men with a dissimilar MHC genotype. Further, we found that women in the follicular phase of their cycle preferred voices of homozygous men with a similar MHC genotype. However, we did not found any significant correlation between odour preferences and MHC dissimilarity. We also did not find an effect of hormonal contraception use and menstrual cycle phase on MHC-related mate preferences. Key words: mate preferences, attractiveness, major histocompatibility complex, genetic similarity, hormonal contraceptives, menstrual cycle
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Vávrová 741 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Vávrová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Vávrová 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. 112 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.62 MB