velikost textu

Expression and function of molecules of innate system in embryonal phagocytes

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Expression and function of molecules of innate system in embryonal phagocytes
Název v češtině:
Exprese a funkce molekul vrozeného imunitního systému na embryonálních fagocytech
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Vavrochová
Vedoucí:
RNDr. Dominik Filipp, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Id práce:
65128
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Imunologie (NIMUN)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt (CZ) Embryonální fagocyty představují směs myeloidních buněk, které se liší od linie dospělých makrofágů svým původem, fenotypem a biochemicky. Ukazuje se, že embryo je postupně osidlováno nejméně třemi populacemi makrofágů: první z nich pochází od matky a následující dvě z extraembryonálního žloutkového váčku. Prokázán je také výskyt raných embryonálních fagocytů u evolučně rozdílných druhů v hlavovém mezodermu, jejichž původ není doposud objasněn. Různorodost embryonálních fagocytů ve spojení s nedostatkem jejich specifických markerů neumožnuje rozlišovat tyto buňky na základě fenotypu a znesnadňuje studium jejich potenciálně rozdílných fyziologických funkcí v embryonálním vývoji. Cílem této práce je identifikovat nové markery vhodné pro fenotypovou charakterizaci embryonálních fagocytů. Pomocí analýzy qRT-PCR jsme stanovili kinetiku exprese receptorů skupiny Toll (TLRs) a jejich adaptérových proteinů obsahujících TIR doménu v průběhu rané embryogeneze (E7,5-E12,5) a prokázali jsme, že jsou produkovány fagocytickými buňkami. Pomocí imunohistochemie na celém embryu jsme taktéž prokázali, že Sigirr, negativní regulátor TLR signalizace, je rovnoměrně exprimován v embryonálních tkáních během raného vývoje. Přibližně 0,7-1% buněk v embryu starém 10,5 dne tvoří makrofágy charakterizované povrchovou expresí TLR2, TLR4, CD45, CD14, CD11b a F4/80. Pomocí recipročního křížení mezi divokým typem myší a transgenními myšmi, které exprimují EGFP, v kombinaci s barvením pomocí protilátky specifické pro TLR2, jsme prokázali, že rané embryonální fagocyty pocházející od matky jsou postupně nahrazovány fagocyty embryonálního původu. Mikročipová analýza CD11b+ TLR2+ buněk izolovaných z 10,5 dne starého embrya odhalila soubor genů, které mohou být využity k fenotypové charakterizaci těchto buněk. Předkládané výsledky poprvé popisují specifickou expresi TLRs a dalších molekul souvisejicích s imunitou, potenciálně využitelných jako markery embryonálních fagocytů.
Abstract v angličtině:
Abstract Phagocytes of an early embryo represent a mixture of myeloid lineages that differ from adult macrophages phenotypically, biochemically and by their origin. Recent studies suggested that there are at least three waves of macrophages populating the early embryo: a maternally-derived one and two waves of extraembryonic, YS-derived origin. In addition, the occurence of early embryonic phagocytes of undetermined origin in developing anterior head mesoderm in evolutionary distinct species is well documented. This origin-related heterogeneity among early embryonic phagocyte subpopulations coupled with the lack of specific markers makes it difficult to distinguish them phenotypically and study their potentially distinct physiological roles in early development. The aim of this study is to identify and characterize a set of novel markers suitable for identification of embryonic phagocytes. Here, using qRT-PCR approach, we have established the kinetics of expression of Toll like receptors (TLRs) and their TIR-domain containing adaptors during early embryogenesis (E7.5-E12.5) and demonstrate that their major cellular source are indeed phagocytes. Using whole-mount embryo immunohistochemistry we also show that negative regulator of TLR signaling Sigirr is expressed during very early stages of mouse development. Approximately 0.7-1% of cells in E10.5 embryo are of macrophage phenotype characterized by surface coexpression of TLR2, TLR4, CD45, CD14, CD11b and F4/80 antigens. Using reciprocal matings between the wild type and transgenic mice ubiquitously expressing EGFP, in combination with TLR2 staining, we provide evidence that the early occuring, maternally-derived phagocytes are replaced by those of embryonic origin. The microarray analysis of CD11b+ TLR2+ cells isolated from E10.5 embryos has revealed upregulated expression of a set of genes which could be used for phenotypic characterization of these cells. These results are first to describe the regulated expression of TLRs and other immune-related molecules during mammalian embryogenesis and demonstrate the potential of TLRs to serve as markers for early embryonic phagocytes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Vavrochová 2.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Vavrochová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Vavrochová 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dominik Filipp, CSc. 325 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Marie Nohýnková 757 kB