text size

Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Augustin Navrátil a jeho disidentská činnost
Titile (in english):
Augustin Navrátil and his disident activities
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Marta Kordíková
Supervisor:
prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.
Opponent:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Thesis Id:
65107
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
Humanities (M6107)
Study branch:
Czech Language and Literature - History (CJL HIS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
17/09/2012
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
petice, samizdat, otevřený dopis, psychiatrické vyšetření, psychiatrický posudek, ústavní a ambulantní léče
Keywords:
petition, samizdat, open letters, psychiatric treatment, psychiatric diagnosis, institutional and ambulant treatment,
Abstract (in czech):
Abstrakt Augustin Navrátil Tato diplomová práce se zabývá osobností Augustina Navrátila (1928–2003), moravského katolického aktivisty z Lutopecen na Kroměřížsku. Navrátilovi dosud nebyla uceleně věnována žádná publikace, ačkoliv se jedná o autora největší petice požadující náboženskou a s ní rovněž spojenou občanskou svobodu v socialistickém Československu (1988, 600 000 signatářů). Jedná se tedy o první pokus biograficky postihnout postavu a motivace tohoto rolníka, hradlaře, lidoveckého politika, chartisty ale i manžela a otce devíti dětí od jeho narození, rodinného zázemí až po počátky a vrchol jeho společenského působení. V textu se budeme věnovat dvaadvaceti otevřeným dopisům, v nichž upozorňoval na nelegální jednání komunistické moci, rovněž jeho třem peticím (1978, 1985 a 1988) i samizdatovému časopisu Křesťanské obzory, který vydával se skupinou spolupracovníků od června 1988 až do července 1990. Za své aktivity nebyl jako většina českých disidentů odsouzen k pobytu ve vězení, ale musel nedobrovolně podstupovat psychiatrická vyšetření a následovná léčení. Diagnostikována mu byla tzv. paranoia querulans, v českém prostředí častá duševní nemoc bojovníků za spravedlnost. Nepředstavíme však jenom Navrátila, ale i okruh jeho nejbližších pomocníků a zmíníme se i celosvětové podpoře, jež se katolíkovi z Lutopecen dostalo. Těžištěm této práce je předlistopadové období, k němuž existuje nejvíce pramenů i ohlasů. Cesty mnohých se také po sametové revoluci rozešly z časových i ideových důvodů a toto téma je dnes stále pro některé pamětníky bolestné. Navrátil byl však i nadále aktivním občanem, zmíníme se tedy okrajově o jeho dalších činnostech. Mimo archiválií využíváme také možností oral history, jež nám přináší osobitý pohled na historii a její souvislosti. Ovšem s rizikem upravených vzpomínek, kterého se snažíme vyvarovat komparací s dalšími respondenty a historickými událostmi. Klíčová slova petice, samizdat, otevřený dopis, psychiatrické vyšetření, psychiatrický posudek, ústavní a ambulantní léčení
Abstract:
Abstract Augustin Navrátil This thesis addresses the life and work of Augustin Navrátil (1928-2003), a Roman- -Catholic activist from the Moravian township of Lutopecny near Kroměříž. A. Navrátil has not been subject of a complex publication yet, although he is the author of the largest petition demanding religious – and with that going hand in hand also civic – liberties in socialist Czechoslovakia (1988, 600 000 signatures). Followingly, this is the first attempt to biographically outline the personality and motivations of this farmer, politician (member of the party Lidova strana), man who signed Charta 77 but also a husband and father of nine children. The aim is to cover his life from his birth, over his family background to the beginnings and heights of his social engagement. The text will mainly deal with 22 open letters in which he drew attention to various illegal practices and actions of the Communist power, as well as with the three petitions he authored (1978, 1985 a 1988) and the samizdat (self-published) journal Křesťanské obzory (Christian horizons), which he published with a group of others from June 1988 to July 1990. In contrast to most Czech dissidents, he was never sentenced to a prison term for his activities, but he had to involuntarily undergo repeated psychiatric treatment. He was diagnosed with the so-called paranoia querulans, a very frequent psychical disorder among Czech "fighters for justice". Apart from Navrátil, also the circle of his closest helpers will be presented as well as the support from all over the world which this Roman-Catholic from Lutopecny received. The main focus of the work is on the period before the Velvet Revolution, for this we also find the largest number of sources and various responses and reactions. Following the Revolution, many took different roads due to time and ideological reasons – to this day, this topic remains painful for some of the living witnesses. Navrátil, however, did not cease to be an active citizen: we will briefly look into his other activities as well. Apart from various materials from the archives, we make use of the opportunities offered by oral history, introducing unique viewpoints and connections. Of course, oral history also brings with it the risk of distorted memories, which we try to avoid by carrying out comparisons with other respondents and historical events. Keywords petition, samizdat, open letters, psychiatric treatment, psychiatric diagnosis, institutional and ambulant treatment
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Marta Kordíková 2.44 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Marta Kordíková 216 kB
Download Abstract in czech Mgr. Marta Kordíková 15 kB
Download Abstract in english Mgr. Marta Kordíková 13 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 76 kB
Download Opponent's review PhDr. Jan Randák, Ph.D. 185 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 68 kB