velikost textu

Aspekty slovanského "mít" - v gramatice. Jeho auxiliace a gramatikalizace v konstrukcích typu evropského analytického perfekta "mít" + ppp - bulharština, makedonština a korpusová studie češtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aspekty slovanského "mít" - v gramatice. Jeho auxiliace a gramatikalizace v konstrukcích typu evropského analytického perfekta "mít" + ppp - bulharština, makedonština a korpusová studie češtiny
Název v angličtině:
Aspects of the Slavic verb "to have" - in grammar. Its auxiliation and the grammaticalization of the European analytic perfect type structures "have" + ppp - Bulgarian, Macedonian, and a corpus based study of Czech
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Mira Marvanová, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
Id práce:
64987
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Slavistická studia se specializací slavistika všeobecná a srovnávací (SLAV)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
30. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Sloveso "mít" patří k významným prvkům ELA (Evropského lingvistického areálu) a může být považováno za jeden z prvofázových evropeismů, nicméně však nepatří do indoevropského dědictví a jeho vznik je odlišný ve většině ideo prajazyků. Za pozdnější evropeismus strukturní dimenze lze považovat i vznik a vývoj evropských perfektních habere-časů nebo konstrukcí tohoto typu ve většině tzv. habere-jazyků, slovanské nevyjímaje. Jde zřejmě o postupující proces s původním epicentrem v lidové (vulgární) latině - a to s jistou účastí řečtiny - v dlouholetých podmínkách vzájemného bilingvismu. Následné procesy difúze či indukce formují mezi evropskými habere-j azyky několik zón, z nichž do posledních dvou patří rovněž současné slovanské habere-j azyky. Na jihu se tento proces stal součástí balkánské jazykové integrace. Nejintenzivněji proběhl v tomto areálu zřejmě v těch makedonských a jihobulharských dialektech, které byly v přímém kontaktu s neslovanskými jazyky aktivně disponujícími habere-perfektem. Makedonština, která svůj standard teprve tvořila, byla pro inovace velmi přístupná a dosáhla tak během období pouhých několika generací gramatického statusu dané konstrukce, srovnatelného se statusem evropských perfekt okcidentálního typu, kde se tento fenomén vyvíjel po řadu staletí. Také standardní bulharština a některé její jižní dialekty, přestože vykazují rozdílný stav gramatikalizace těchto konstrukcí, jasně potvrzují, že proces auxi1iace slovesa "mít" je již nevratný a že konstrukce "mít" + participium perfecti passivi má gramatikalizovaný status středně pokročilého stadia. Centrální místo v této práci zaujímá korpusová studie zabývající se českými konstrukcemi typu habere-perfekta, na které upozornil poprvé Vilém Mathesius v r. 1925 (srov. Mathesiovu konstrukci Máme zatopeno) a které se posléze staly předmětem mnohaletých diskusí.
Abstract v angličtině:
The verb "to have" is one of significant elements of the ELA (European Linguistic Area). It belongs to the first stage of europeisms, yet it is not part of the IE heritage and its origin is different in the majority of European languages. Another phenomenon of later date which can be considered a europeism of structural type is the emergence and the development of the analytical perfect habere-tenses or constructions of this type in most of the European so-called haberelanguages, including Slavie. We obviously deal here with an expanding process, the original epicenter of which was Vulgar Latin - with some participation of Greek - in the conditions of centuries-long mutual bilingualism. The subsequent process of diffusion and induction developed several euro-zones out which Slavic represents the two last ones. The process of the europeanization, i.e. its spread ("euro-diffusion") from this epicenter to the European Linguistic Area (ELA), took place firstly in Romance, later in Germanic reaching eventually Slavie through two channels at the threshold of the 20th century. ln the South, this process became one ofthe components ofthe Balkan linguistic integration. It proved to be the most intense in Macedonian as well as in some South Bulgarian dialects which were in direct contact with non-Slavic languages of the area using the habere-perfect. Macedonian which was just in process of forming its standard was easily open for innovations and in the time of few generations managed to reach the level of grammaticalization of this construction comparable with that in the occidentallanguages which had spent several centuries to achieve it. Standard Bulgarian and some of its southern dialects, though in different stages of its development, prove that the process of auxi1iation of the verb "to have" is irreversible and the construction under investigation displays the status of the middle-advanced stage.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Mira Marvanová, Ph.D. 32.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Mira Marvanová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Mira Marvanová, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. František Čermák, DrSc. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Damborský, DrSc. 1.22 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. 187 kB