velikost textu

Dostupnost zařízení předškolní péče v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dostupnost zařízení předškolní péče v ČR
Název v angličtině:
Accessibility of pre-primary education in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zuzana Lešetická
Vedoucí:
RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
Id práce:
64876
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodinná politika, předškolní vzdělávání, mateřská škola, prognóza počtu dětí
Klíčová slova v angličtině:
family policy, pre-primary education, day nursery, prediction of the numbers of children
Abstrakt:
Cílem předkládané práce je analyzovat a zhodnotit služby péče o předškolní děti v České republice z pohledu demografa. První část se zabývá teorií vztahující se k dané problematice. Dále je představen vývoj předškolního vzdělávání v ČR. Důraz je kladen na období po roce 1990. V další části je analyzována participace na předškolním vzdělávání v okresech České republiky, součástí je i mezinárodní srovnání s vybranými státy Evropské unie. V rámci práce bylo provedeno dotazníkové šetření, jehož výsledky se staly významným zdrojem pomáhajícím postihnout a na konkrétních příkladech ilustrovat současnou situaci v Praze a okolí. V poslední části práce je nastíněn možný budoucí početní vývoj dětí a s tím související zájem o předškolní zařízení. V souvislosti s problematikou návratnosti žen po mateřské a rodičovské dovolené na trh práce je odhadován počet dětí v rozlišení podle dosaženého vzdělání žen.
Abstract v angličtině:
The aim of this study is to analyze and evaluate care services for preschool children in the Czech Republic from the perspective of a demographer. The first part is concerned with theory relating to this issue. This development of preschool education in this country with an emphasis on the period after 1990 . In the next section participation in preschool education in the districts of the Czech Republic is analyzed. As a part of analysis an international comparison is also made with selected European Union countries. A survey was carried about using a questionnaire, the results of which became an importance source helping to describe and, in some cases, illustrate the current situation in and around Prague. The final part outlines the possible future development in the numbers of children and the resulting interest in preschool care. To address the problems related to the return of women to the workplace (labor market) after maternity leave, the number of children are estimated and grouped according to the levels of education of the women.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Lešetická 5.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Zuzana Lešetická 204 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Lešetická 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Lešetická 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB