text size

Voltametrické stanovení 4-aminobifenylu na modifikovaných uhlíkových pastových elektrodách

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Voltametrické stanovení 4-aminobifenylu na modifikovaných uhlíkových pastových elektrodách
Titile (in english):
Voltammetric Determination of 4-Aminobiphenyl at Modified Carbon Paste Electrodes
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Michaela Kalusová
Supervisor:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Opponent:
doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D.
Thesis Id:
64773
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Analytical Chemistry (31-230)
Study programm:
Chemistry (N1407)
Study branch:
Analytical Chemistry (NANALD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
31/05/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
4-aminobifenyl, modifikované CPE, montmorillonit, sepiolit, DPV, AdSV
Keywords:
4-aminobiphenyl, modified CPE, montmorillonite, sepiolite, DPV, AdSV
Abstract (in czech):
Abstrakt Aminoderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků, mezi které patří i 4-aminobifenyl, jsou chemickými karcinogeny, které by v našem prostředí měly být pečlivě monitorovány. Díky snadné elektrochemické oxidaci aminoskupiny umístěné na aromatickém jádře lze při stanovení stopových množství aminobifenylů využít moderní voltametrické me- tody na vhodných tuhých či pastových elektrodách. Elektrochemické chování 4-aminobifenylu bylo v předkládané práci studováno metodou diferenční pulsní voltametrie s využitím uhlíkových pastových elektrod modifikovaných jílovým minerálem, montmorillo- nitem a sepiolitem. Nejvhodnější hodnota pH BR pufru pro nemodifikovanou CPE je pH 2, pH 10 pro CPE-SEP a pH 11 pro CPE-MMT. Po stanovení optimálních podmínek bylo dosa- ženo meze stanovitelnosti řádově 10−6 mol dm−3 pro každou elektrodu, přičemž jednotlivá měření se od sebe výrazně nelišila. Použitím techniky adsorpční rozpouštěcí voltametrie s modifikovanými uhlíkovými elektrodami pro stanovení 4-aminobifenylu došlo ke zvýšení citlivosti a meze stanovitelnosti klesly přibližně o jeden koncentrační řád. Optimální doba pro akumulaci látky je 5 min. Nově vyvinutá metoda byla testována pro stanovení 4-aminobifenylu v modelových vzorcích pitné a říční vody, meze stanovitelnosti dosáhly koncentračního řádu 10−7 mol dm−3.
Abstract:
Abstract Amino derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons are well-known chemical carcinogens which should be carefully monitored in our environment. They are amenable to anodic oxida- tion on suitable solid or paste electrodes. This fact was exploited for voltammetric determina- tion of 4-aminobiphenyl on unmodified carbon paste electrode and carbon paste electrodes modified by montmorillonite and sepiolite. The optimum pH of BR buffer for measurement on unmodified carbon paste electrode is pH 2, pH 10 for CPE-SEP and pH 11 for CPE-MMT. It was possible to increase sensitivity of the determination using adsorptive stripping voltam- metry on modified electrodes. The optimum time for accumulation of 4-aminobiphenyl is 5 minutes. The limits of quantification of the order of 10−6 mol dm−3 were obtained for each electrode. After accumulation, the limits of quantification decreased to the 10−7 mol dm−3. The newly developed method was tested for the determination of 4-aminobiphenyl in model sam- ples of drinking and river water, reaching limits of quantification of the order of 10−7 mol dm−3.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Michaela Kalusová 1.15 MB
Download Abstract in czech Mgr. Michaela Kalusová 23 kB
Download Abstract in english Mgr. Michaela Kalusová 13 kB
Download Supervisor's review prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 1.01 MB
Download Opponent's review doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D. 1.99 MB
Download Defence's report doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 200 kB