velikost textu

Voltametrické stanovení 4-aminobifenylu na modifikovaných uhlíkových pastových elektrodách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Voltametrické stanovení 4-aminobifenylu na modifikovaných uhlíkových pastových elektrodách
Název v angličtině:
Voltammetric Determination of 4-Aminobiphenyl at Modified Carbon Paste Electrodes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Kalusová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Oponent:
doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D.
Id práce:
64773
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
4-aminobifenyl, modifikované CPE, montmorillonit, sepiolit, DPV, AdSV
Klíčová slova v angličtině:
4-aminobiphenyl, modified CPE, montmorillonite, sepiolite, DPV, AdSV
Abstrakt:
Abstrakt Aminoderiváty polycyklických aromatických uhlovodíků, mezi které patří i 4-aminobifenyl, jsou chemickými karcinogeny, které by v našem prostředí měly být pečlivě monitorovány. Díky snadné elektrochemické oxidaci aminoskupiny umístěné na aromatickém jádře lze při stanovení stopových množství aminobifenylů využít moderní voltametrické me- tody na vhodných tuhých či pastových elektrodách. Elektrochemické chování 4-aminobifenylu bylo v předkládané práci studováno metodou diferenční pulsní voltametrie s využitím uhlíkových pastových elektrod modifikovaných jílovým minerálem, montmorillo- nitem a sepiolitem. Nejvhodnější hodnota pH BR pufru pro nemodifikovanou CPE je pH 2, pH 10 pro CPE-SEP a pH 11 pro CPE-MMT. Po stanovení optimálních podmínek bylo dosa- ženo meze stanovitelnosti řádově 10−6 mol dm−3 pro každou elektrodu, přičemž jednotlivá měření se od sebe výrazně nelišila. Použitím techniky adsorpční rozpouštěcí voltametrie s modifikovanými uhlíkovými elektrodami pro stanovení 4-aminobifenylu došlo ke zvýšení citlivosti a meze stanovitelnosti klesly přibližně o jeden koncentrační řád. Optimální doba pro akumulaci látky je 5 min. Nově vyvinutá metoda byla testována pro stanovení 4-aminobifenylu v modelových vzorcích pitné a říční vody, meze stanovitelnosti dosáhly koncentračního řádu 10−7 mol dm−3.
Abstract v angličtině:
Abstract Amino derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons are well-known chemical carcinogens which should be carefully monitored in our environment. They are amenable to anodic oxida- tion on suitable solid or paste electrodes. This fact was exploited for voltammetric determina- tion of 4-aminobiphenyl on unmodified carbon paste electrode and carbon paste electrodes modified by montmorillonite and sepiolite. The optimum pH of BR buffer for measurement on unmodified carbon paste electrode is pH 2, pH 10 for CPE-SEP and pH 11 for CPE-MMT. It was possible to increase sensitivity of the determination using adsorptive stripping voltam- metry on modified electrodes. The optimum time for accumulation of 4-aminobiphenyl is 5 minutes. The limits of quantification of the order of 10−6 mol dm−3 were obtained for each electrode. After accumulation, the limits of quantification decreased to the 10−7 mol dm−3. The newly developed method was tested for the determination of 4-aminobiphenyl in model sam- ples of drinking and river water, reaching limits of quantification of the order of 10−7 mol dm−3.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Kalusová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Kalusová 23 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Kalusová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 1.01 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Dr. Ing. et Ing. Tomáš Navrátil, Dr., Ph.D. 1.99 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 200 kB