velikost textu

Vlastnosti exkrečně-sekrečních proteinů motolice Fascioloides magna.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnosti exkrečně-sekrečních proteinů motolice Fascioloides magna.
Název v angličtině:
Characterization of excretory-secretory proteins of liver fluke Fascioloides magna.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Beránková
Vedoucí:
RNDr. Martin Kašný, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Horn, CSc.
Id práce:
64768
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Parazitologie (NPARA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Fascioloides magna, Fasciola hepatica, exkrečně-sekreční proteiny, peptidázy, katepsin L, elektroforéza, chromatografie, fluorografie, hmotnostní spektrometrie, ELISA, imunoblot, imunofluorescence
Klíčová slova v angličtině:
Fascioloides magna, Fasciola hepatica, excretory-secretory proteins, peptidases, cathepsin L, electrophoresis, chromatography, fluorography, mass spectrometry, ELISA, immunoblot, imunofluorescence
Abstrakt:
ABSTRAKT Fascioloides magna (motolice velká), původem severoamerická jaterní motolice, byla poprvé zaznamenána v České republice již v roce 1930. Tato silně patogenní motolice parazituje především u jelenovitých, ale dokáže napadat i hospodářská zvířata. Exkrečně-sekreční produkty (ES produkty) zahrnují směs biomolekul z exkrečního a sekrečního systému, které se účastní mnoha biologických procesů v životním cyklu nejen fasciolidních motolic (např. migrace juvenilních motolic, únik před imunitním systémem hostitele či účast při trávicích procesech). Díky jejich antigením vlastnostem jsou tyto molekuly často využívány také pro imunodiagnostické účely. Exkrečně-sekreční proteiny z dospělců F. magna a komparativního příbuzného druhu Fasciola hepatica byly separovány a purifikovány pomocí základních biochemických metod (1D, 2D elektroforéza, iontově-výměnná chromatografie) a jejich aktivita byla potvrzena pomocí specifických (fluorogeních peptidových) a nespecifických (želatina) substrátů. Pomocí metod hmotnostní spektrometrie (MALDI TOF/TOF) byl jako nejvíce abundantní peptidolyticky aktivní protein z ES produktů F. magna identifikován katepsin L (FmCL). Rekombinantní analog FmCL byl připraven s využitím expresního systému Pichia pastoris, a aktivita rekombinantního enzymu byla potvrzena opět pomocí specifických fluorogeních peptidových substrátů; fluorometricky byla rovněž provedena analýza specifity aktivního místa. Díky známé aminokyselinové sekvenci a prostorové konformaci FmCL byl připraven syntetický peptid obsahující antigení epitop FmCL. Antigení vlastnosti ES proteinů F. magna a F. hepatica, rekombinantního FmCL byly potvrzeny imunodetekčními metodami (imunoblot, ELISA, Cova-Link ELISA). Antigenicita syntetického peptidu byla prokázána pouze metodou Cova-Link ELISA. Katepsin L z F. magna se nepodařilo imunolokalizovat na histologických řezech pomocí polyklonálaních protilátek z FmCL-imunizovaných laboratorních potkanů.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Fascioloides magna (the giant liver fluke) originated from North America, is known in the Czech Republic since 1930s. This pathogenic fluke invades mostly cervids, but livestock too. Excretory-secretory products (ES products) contain number of esential biomolecules which are produced by excretory and secretory system of the fluke. These molecules play key role in many biological process during the life cycle not only of fascioloid flukes (e.g. migration in the host tissues, immune evasion and digestion). Due to their antigenic properties they could be also used in immunodiagnostics. Excretory-secretory proteins from adult Fascioloides magna and comparative related species Fasciola hepatica were purified and separated by the basic biochemical methods (1D, 2D electrophoresis, ion-exchange chromatography) and their activity was confirmed by specific (fluorogenic peptide) and nonspecific (gelatine) substrates. By using the mass spectrometry methods (MALDI TOF/TOF), the most abundant peptidolytically active proteins from ES products of F. magna were identified as cathepsin L (FmCL). Recombinant analog of FmCL was expressed in Pichia pastoris expression system. The peptidolytic activity was again confirmed using the synthetic fluorogenic substrates; the specifity of recombinant FmCL active site was fluorometrically analyzed. Due to known aminoacid sequence and 3D conformation of FmCL the synthetic antigenic peptide FmCL epitope was prepared. Antigenic properties of F. magna, F. hepatica ES-proteins, recombinant FmCL were confirmed also by immunochemical methods (Immunoblot, ELISA, Cova-Link ELISA). Antigenicity of synthetic peptide was confirmed by Cova-Link ELISA only. Immunolocalization of cathepsin L on histological slides of adult F. magna incubated with polyclonal antibodies against recombinant FmCL, which were raised in laboratory rats, was not successful.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Beránková 4.74 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Beránková 22 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Beránková 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Martin Kašný, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Horn, CSc. 812 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 162 kB