velikost textu

Subcelulární lokalizace a úloha komplexu exocyst v savčích buňkách během cytokineze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Subcelulární lokalizace a úloha komplexu exocyst v savčích buňkách během cytokineze
Název v angličtině:
Subcellular localization and functional significance of exocyst complex in mammalian cells during cytokinesis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Ulrychová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.
Oponent:
prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
Konzultant:
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
Id práce:
64553
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (N1406)
Obor studia:
Biochemie (NBIOD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 5. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
abscise, zaškrcování, telofázní tělísko, vezikulární/membránový transport, vázající komplex, Ras GTPázy
Klíčová slova v angličtině:
abscission, furrow ingression, midbody, vesicle/membrane trafficking, tethering complex, Ras-like GTPases
Abstrakt:
Abstrakt Posledním krokem buněčného cyklu je cytokineze. Během ní dojde k oddělení dvou dceřiných buněk. Tohoto procesu se účastní množství membránových struktur jako jsou endoplazmatické retikulum a trans-Golgi komplex. Kromě toho je v posledních letech stále více zdůrazňována úloha recyklačních endozomů. Všechny tyto organely spolu vzájemně komunikují pomocí vnitrobuněčného transportu, který je velice důležitý pro úspěšný průběh cytokineze zejména z pohledu nově vznikající plazmatické membrány oddělujících se dceřinných buněk. Nedávné studie odhalily, že tato membránová dynamika je regulována tzv. malými GTPázami z proteinové nadrodiny Ras. Další proteiny s významnou úlohou během membránového transportu jsou takzvané poutací komplexy, které směrují příslušné vnitrobuněčné komponenty k cílové plazmatické membráně, kde usnadňují vzájemnou fúzi. Nejlépe prozkoumaným poutacím komplexem je exocyst komplex. Jeho přítomnost byla prokázána ve všech typech eukaryotních buněk. Tento proteinový komplex je složený z osmi podjednotek Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 a Exo84. Ačkoliv přesný mechanizmus zůstává neznámý, zdá se, že dochází k interakcím mezi podjednotkami exocyst komplexu a zástupci Ras rodiny proteinů. Je proto možné, že se tyto proteiny podílejí na regulaci transportu vnitrobuněčných váčků směrem k plazmatické membráně a tím i průběh cytokineze (in English).
Abstract v angličtině:
Abstract Cytokinesis is the last step of cell cycle when two individual daughter cells separate in process called abscission. This process involves various cellular membrane structures such as endoplasmic reticulum or trans-Golgi network. Moreover, recent investigation has also highlighted an important role of recycling endosomes. The membrane dynamics appear to be important during cell division especially for the formation of new plasma membrane between two daughter cells. Numerous studies suggest that cytokinesis is tightly linked with highly sophisticated transmembrane shuttle that is controlled by Ras-superfamily members such as Rab and Ral proteins. Moreover, during last years has also been revealed the involvement of tethering factors which mediate the fusion of intracellular vesicles with the target plasma membrane. The best known tethering factor is the evolutionary conserved exocyst complex found in all eukaryotic cells. This protein complex is composed of eight subunits (Sec3, Sec5, Sec6, Sec8, Sec10, Sec15, Exo70 and Exo84) and was found to interact with members of Ras- superfamily suggesting its involvement in the regulation of cytokinesis. Although the exact mechanism remains shrouded in fog this work suppose the possible interactions among Ras- like proteins and exocyst members which may regulate the vesicle transport from recycling endosomes to the plasma membrane and thus mediate the last steps of cell division.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Ulrychová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Ulrychová 17 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Ulrychová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc. 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc. 106 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB