velikost textu

VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ PROTINÁDOROVÉHO LÉČIVA FLUTAMIDU A JEHO METABOLITU 4-NITRO-3-TRIFLUORMETHYLANILINU

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ PROTINÁDOROVÉHO LÉČIVA FLUTAMIDU A JEHO METABOLITU 4-NITRO-3-TRIFLUORMETHYLANILINU
Název v angličtině:
Voltammetric Determination of Anticancer Drug Flutamide and Its Metabolite 4-Nitro-3-trifluoromethylaniline
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jitka Radová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
Oponent:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
Id práce:
64445
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (N1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (NKATA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem diplomové práce bylo studium elektrochemického chování protinádorového léčiva flutamidu (FLD) a jednoho z jeho metabolitů 4-nitro-3- trifluormethylanilinu (NTMA). Cílem bylo nalézt a definovat optimální podmínky stanovení obou látek za použití rtuťovým meniskem modifikované stříbrné tuhé amalgámové elektrody (m-AgSAE) a uhlíkové filmové elektrody (CFE) s využití metod DC voltametrie (DCV) a diferenční pulsní voltametrie (DPV). Tato práce úzce navazuje na bakalářskou práci vypracovanou na katedře analytické chemie PřF UK, v které bylo popsáno voltmetrické stanovení FLD pomocí metod DCV a DPV za použití m-AgSAE, kde bylo dosaženo mezí stanovitelnosti (LQ) 5,0·10-6 mol.dm-3 (pro DCV) a 3,0·10-6 mol.dm-3 (pro DPV). V předkládané diplomové práci bylo sledováno voltametrické chování NTMA v závislosti na změně pH prostředí Brittonova-Robinsonova (BR) pufru-methanolu (9:1). Byly nalezeny optimální podmínky pro stanovení této látky metodami DCV a DPV v katodické oblasti potenciálů za použití m-AgSAE a CFE. Jako optimální prostředí byla zvolena BR pufr-methanol (9:1) o výsledném pHf 8,3 pro DCV i DPV na m-AgSAE a pHf 5,1 pro DCV i DPV na CFE. Dále byly získány LQ při proměření koncentrační závislosti a opakovatelnosti pro jednotlivá stanovení v koncentračních řádech 10-5, 10-6 či až 10-7 mol.dm- 3: 3,3·10-7 mol.dm-3 (pro NTMA, DCV na m-AgSAE), 6,5·10-7 mol.dm-3 (pro NTMA, DPV na m-AgSAE), 2,7·10-5 mol.dm-3 (pro NTMA, DCV na CFE), 2,4·10-5 mol.dm-3 (pro NTMA, DPV na CFE), 2,8·10-5 mol.dm-3 (pro FLD, DCV na CFE) a 7,7·10-6 mol.dm-3 (pro FLD, DPV na CFE). Optimální podmínky pro stanovení obou látek vedle sebe ve směsi za použití daných elektrod v katodické oblasti se nepodařilo nalézt, docházelo k překrytí obou signálů. Zároveň se nepodařilo definovat podmínky stanovení metabolitu za použití CFE v anodické oblasti potenciálů, kde látka poskytovala signál.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of this Diploma Thesis has been the study of electrochemical behavior of anticancer drug flutamide (FLD) and one of its metabolites 4-nitro-3-trifluoromethylaniline (NTMA). The aim was to find and define the optimum conditions for the determination of both compounds at a mercury meniscus modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE) and at a carbon film electrode (CFE) using DC voltammetry (DCV) and differential pulse voltammetry (DPV). This Diploma Thesis follows closely the Bachelor Thesis, defended at the Department of Analytical Chemistry, Faculty of Science, Charles University in Prague. In this Bachelor Thesis, a voltammetric determination of FLD using DCV and DPV at m-AgSAE has been described, with attained limits of quantification (LQs) 5.0·10-6 mol.dm-3 (for DCV) and 3.0·10-6 mol.dm-3 (for DPV). In presented Diploma Thesis, voltammetric behavior of NTMA has been studied in dependence on the pH of the medium of Britton-Robinson (BR) buffer-methanol (9:1). The optimum conditions have been found for the determination of this substance using DCV and DPV at m-AgSAE and CFE in the cathodic area. As the optimum media, BR buffer-methanol (9:1) of resulting pHf 8.3 (for both DCV and DPV at m-AgSAE) and of pHf 5.1 (for both DCV and DPV at CFE) have been chosen. Further, the LQs have been obtained upon the measurement of concentration dependences and repeatabilities for particular determinations in concentration ranges of 10-5, 10-6 and/or 10-7 mol.dm-3: 3.3·10-7 mol.dm-3 (for NTMA, DCV at m-AgSAE), 6.5·10-7 mol.dm-3 (for NTMA, DPV at m-AgSAE), 2.7·10-5 mol.dm-3 (for NTMA, DCV at CFE), 2.4·10-5 mol.dm-3 (for NTMA, DPV at CFE), 2.8·10-5 mol.dm-3 (for FLD, DCV at CFE), and 7.7·10-6 mol.dm-3 (for FLD, DPV at CFE). It has been unsuccessful to find the optimum conditions for the determination of both studied substances in a mixture in the cathodic area. Voltammetric responses of FLD and NTMA were overlaid and not wholly separated. The applicable conditions for determination of NTMA at CFE in the anodic area have also not been found.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jitka Radová 540 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jitka Radová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jitka Radová 13 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 510 kB