velikost textu

Ekologie mikrobiálních společenstev v prostředí sulfidických rud

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologie mikrobiálních společenstev v prostředí sulfidických rud
Název v angličtině:
Ecology of microbial communities in the sulfidic ore environments
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D.
Školitel:
doc. RNDr. Ivan Čepička, Ph.D.
Oponenti:
Mgr. Marie Šabacká, Ph.D.
doc. Ing. Martin Mandl, CSc.
Id práce:
64434
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Zoologie (P1502)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
14. 10. 2016
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zaměřuje na diverzitu mikroorganismů prokaryotického typu žijících v prostředí mikrobiální dekompozice i tvorby sulfidických minerálů a zkoumá zde vztah mezi složením mikrobiálních komunit a geochemickými procesy. V prostředí rozsáhlého a částečně vytěženého ložiska sulfidických rud byly poprvé charakterizovány mikrobiální komunity v gossanu a jejich role v rámci ekosystému. Kromě toho byla srovnána mikrobiální společenstva ze stanovišť typických pro tvorbu a přeměny kyselých důlních vod (AMD) a byla nalezena diferenciace nik mezi příbuznými mikroorganismy. Nález neobvykle variabilních mikrobiálních komunit v biostalaktitech rostoucích na vývěrech AMD byl využit pro detekci neutrální variability mikrobiálních společenstev. Bylo zjištěno, že jednoduché mikrobiální komunity nevykazují podobnost podle lokality, ačkoliv podobnost prostředí lokalitám odpovídala, ale převážně náhodně. Tím se jednoduché komunity liší od vysoce diverzifikovaných společenstev z půdy, sedimentů a dalších komplexních substrátů, které vykazují vysokou korelaci bioty s faktory prostředí. Předpokládaná příčina tohoto rozdílu je kompozitní charakter bohatých komunit a potlačení náhodných fluktuací průměrováním velkého počtu fyzicky oddělených mikrokomunit. Tomu nasvědčuje i fakt, že podobnost jednoduchých komunit řízená lokalitou byla posílena umělým spojením několika komunit dohromady. V další části výzkumu byly studovány mikrobiální komunity srážející realgar (As4S4) v mělkém zvodnělém sedimentu. Bylo zjištěno, že tento sediment obsahuje různé a kontrastující mikrohabitaty, kde v některých případech patrně probíhají protichůdné děje, například autotrofní oxidace a disimilativní redukce arzénu. Tento poznatek vedl k formulaci hypotézy, že biogenní tvorba realgaru je závislá na struktuře prostředí podmiňující existenci mikrohabitatů s vysoce lokalizovanou tvorbou sulfidické síry. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis is focused on the diversity of microorganisms of prokaryotic type living in the environments, where microbial sulfidic mineral precipitation or decomposition occur. The relationship between the microbial community composition and geochemical processes was examined. To the best of our knowledge, we were the first to analyze microbial communities from gossan and their significance for the ecosystem of a large sulfidic ore deposit. In addition, we compared the microbial assemblies at multiple habitats associated with generation or transformation of acidic mine drainage (AMD) and described niche partitioning among closely related organisms. The unexpectedly variable communities in stalactites growing on the AMD springs were utilized as a model for assessing neutral variability of the microbial communities. They clustered almost randomly even though the environmental conditions corresponded with the localities. This is an important difference of the simple communities from stalactites and the common highly diversified microbial assemblies. The communities found in sediments, soil, and many other complex substrates usually reveal high correlation with their environment. We propose that neutral fluctuations of the community composition are suppressed by averaging multiple physically separated microcommunities in each highly-diversified microbial community. In agreement with this assumption, the clustering of the stalactite communities by locality was enhanced by pooling few communities from a single site together. The microbial communities precipitating realgar (As4S4) in the shallow saturated sediment were examined in the second part of the study. Various and contrasting microhabitats were revealed in the sediment. It is probable that opposing processes, for example autotrophic arsenite oxidation and dissimilative arsenate reduction, take place in close vicinity. Such a patchy structure of the sediment suggests that the highly localized intensive sulfate reduction is essential for the realgar formation. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D. 24.03 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Šabacká, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Martin Mandl, CSc. 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 486 kB