text size

Fytoplankton experimentálních tůní: kolonizace a sezónní vývoj

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Fytoplankton experimentálních tůní: kolonizace a sezónní vývoj
Titile (in english):
Phytoplankton in experimental ponds: colonization and seasonal succession
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Lenka Hrušková
Supervisor:
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.
Thesis Id:
64401
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Ecology (31-162)
Study programm:
Biology (N1501)
Study branch:
Ecology (NEKO)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
experimentální tůně, fytoplankton, kolonizace, sezónní vývoj
Keywords:
experimental ponds, phytoplankton, colonization, seasonal succession
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Uměl• tůně představuj„ ide…ln„ syst•my pro studium ekologie fytoplanktonu, umožňuj„ opakovan• nastolen„ poč…tečn„ch podm„nek a dostatečn• množstv„ opakov…n„ u nez…visl‰ch experiment…ln„ch jednotek v komplexn„ch pokusech k testov…n„ hypot•z o kontrole struktury a funkci př„rodn„ch společenstev. V CHKO Kokoř„nsko bylo vytvořeno 20 experiment…ln„ch tůn„, z nichž jsem zpracovala vzorky fytoplanktonu, tento v‰zkum byl souč…st„ projektu EU BIOPOOL. Během prvn„ch dvou let po naplněn„ tůn„ jsem zkoumala kolonizaci a sezŠnn„ v‰voj společenstev fytoplanktonu v tůn„ch. Provedla jsem kvalitativn„ anal‰zu fytoplanktonu tůn„, pot• jsem stanovila relativn„ početnost jednotliv‰ch taxonů. Data o druhov•m složen„ jsem porovnala s naměřen‰mi parametry prostřed„ (teplota, koncentrace kysl„ku, pH, konduktivita, průhlednost, hloubka, koncentrace chlorofylu a, z…stin a zooplankton). Tůně měly na jaře 2007 periodick‰ charakter a jejich v‰voj v čase (‹nor*duben) byl podobn‰, dominovaly n…sleduj„c„ taxonomick• skupiny: Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta a Euglenophyta. Po instalaci fŠli„ na dno v červenci 2007 měly tůně trval‰ charakter, z hlediska parametrů prostřed„ se jednotliv• tůně lišily v konduktivitě, koncentraci kysl„ku, průhlednosti, hloubce, koncentraci chlorofylu a, v druhov• bohatosti a složen„ zooplanktonu. V obdob„ od července 2007 do prosince 2008 dominovaly tyto taxonomick• skupiny: Chlorophyta, Cryptophyta a Euglenophyta. V červenci 2007 proběhla inokulace poloviny tůn„ druhem Daphnia curvirostris a měla z…sadn„ vliv na dalš„ v‰voj tůn„ z hlediska druhov• bohatosti a diverzity v tůn„ch. Inokulovan• tůně si byly velmi bl„zk• druhov‰m složen„m. Druhov… bohatost i diverzita v tůn„ch s perloočkami byla nižš„ v porovn…n„ s tůněmi bez perlooček. Všechny sledovan• faktory prostřed„ vysvětlily 8.5 % celkov• variability druhov•ho složen„ fytoplanktonu, proměnn… Daphnia vysvětlila 1 % variability. Kl€čov‚ slova: experiment…ln„ tůně, fytoplankton, kolonizace, sezŠnn„ v‰voj
Abstract:
ABSTRACT Artificial ponds are excellent for the study of phytoplankton ecology. They permit repeatable initial conditions and sufficient replication of independent experimental units in complex experiments to test hypotheses about the control of structure and function in natural communities. There were 20 experimental ponds constructed in Kokoř•nsko Protected Landscape Area, from which samples were taken and analyzed. This study was part of the EU BIOPOOL. During the first two years after the filling of the ponds the colonization and the seasonal development of phytoplankton communities in the ponds were examined. The phytoplankton species composition was determined, then species richness and relative abundance of individual taxa were quantified. Species composition data were compared with the environmental parameters measured (temperature, oxygen concentration, pH, transparency, conductivity, depth, chlorophyll-a concentration, and zooplankton). In the spring 2007, the ponds were periodic, and followed a similar trend over time (February– April). There were dominated by the following taxonomic groups: Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, and Euglenophyta. After installing foil on the bottom of the ponds, the ponds were of permanent character. In terms of environmental parameters, the individual ponds differed in conductivity, oxygen concentration, transparency, depth, chlorophyll-a, shade and in zooplankton species richness and composition. In the period July 2007–December 2008, the following taxonomic groups dominated: Chlorophyta, Cryptophyta and Euglenophyta. In July 2007, the ponds were inoculated with Daphnia, which significantly influenced further development of the ponds in terms of phytoplankton species richness and diversity. The inoculated ponds were quite similar in species composition. Species richness and diversity in ponds with Daphnia were lower in comparison with ponds without cladocerans. All the environmental parameters measured explained 8,5 % of the variability in species composition, the variable Daphnia explained 1 % of the variability. Keywords: experimental ponds, phytoplankton, colonization, seasonal succession
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Lenka Hrušková 8.45 MB
Download Abstract in czech Mgr. Lenka Hrušková 56 kB
Download Abstract in english Mgr. Lenka Hrušková 39 kB
Download Supervisor's review RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 87 kB
Download Opponent's review RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. 94 kB
Download Defence's report RNDr. Martin Černý, Ph.D. 488 kB