velikost textu

Fytoplankton experimentálních tůní: kolonizace a sezónní vývoj

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fytoplankton experimentálních tůní: kolonizace a sezónní vývoj
Název v angličtině:
Phytoplankton in experimental ponds: colonization and seasonal succession
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lenka Hrušková
Vedoucí:
RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jaromír Lukavský, CSc.
Id práce:
64401
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra ekologie (31-162)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Ekologie (NEKO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
experimentální tůně, fytoplankton, kolonizace, sezónní vývoj
Klíčová slova v angličtině:
experimental ponds, phytoplankton, colonization, seasonal succession
Abstrakt:
ABSTRAKT Uměl• tůně představuj„ ide…ln„ syst•my pro studium ekologie fytoplanktonu, umožňuj„ opakovan• nastolen„ poč…tečn„ch podm„nek a dostatečn• množstv„ opakov…n„ u nez…visl‰ch experiment…ln„ch jednotek v komplexn„ch pokusech k testov…n„ hypot•z o kontrole struktury a funkci př„rodn„ch společenstev. V CHKO Kokoř„nsko bylo vytvořeno 20 experiment…ln„ch tůn„, z nichž jsem zpracovala vzorky fytoplanktonu, tento v‰zkum byl souč…st„ projektu EU BIOPOOL. Během prvn„ch dvou let po naplněn„ tůn„ jsem zkoumala kolonizaci a sezŠnn„ v‰voj společenstev fytoplanktonu v tůn„ch. Provedla jsem kvalitativn„ anal‰zu fytoplanktonu tůn„, pot• jsem stanovila relativn„ početnost jednotliv‰ch taxonů. Data o druhov•m složen„ jsem porovnala s naměřen‰mi parametry prostřed„ (teplota, koncentrace kysl„ku, pH, konduktivita, průhlednost, hloubka, koncentrace chlorofylu a, z…stin a zooplankton). Tůně měly na jaře 2007 periodick‰ charakter a jejich v‰voj v čase (‹nor*duben) byl podobn‰, dominovaly n…sleduj„c„ taxonomick• skupiny: Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta a Euglenophyta. Po instalaci fŠli„ na dno v červenci 2007 měly tůně trval‰ charakter, z hlediska parametrů prostřed„ se jednotliv• tůně lišily v konduktivitě, koncentraci kysl„ku, průhlednosti, hloubce, koncentraci chlorofylu a, v druhov• bohatosti a složen„ zooplanktonu. V obdob„ od července 2007 do prosince 2008 dominovaly tyto taxonomick• skupiny: Chlorophyta, Cryptophyta a Euglenophyta. V červenci 2007 proběhla inokulace poloviny tůn„ druhem Daphnia curvirostris a měla z…sadn„ vliv na dalš„ v‰voj tůn„ z hlediska druhov• bohatosti a diverzity v tůn„ch. Inokulovan• tůně si byly velmi bl„zk• druhov‰m složen„m. Druhov… bohatost i diverzita v tůn„ch s perloočkami byla nižš„ v porovn…n„ s tůněmi bez perlooček. Všechny sledovan• faktory prostřed„ vysvětlily 8.5 % celkov• variability druhov•ho složen„ fytoplanktonu, proměnn… Daphnia vysvětlila 1 % variability. Kl€čov‚ slova: experiment…ln„ tůně, fytoplankton, kolonizace, sezŠnn„ v‰voj
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Artificial ponds are excellent for the study of phytoplankton ecology. They permit repeatable initial conditions and sufficient replication of independent experimental units in complex experiments to test hypotheses about the control of structure and function in natural communities. There were 20 experimental ponds constructed in Kokoř•nsko Protected Landscape Area, from which samples were taken and analyzed. This study was part of the EU BIOPOOL. During the first two years after the filling of the ponds the colonization and the seasonal development of phytoplankton communities in the ponds were examined. The phytoplankton species composition was determined, then species richness and relative abundance of individual taxa were quantified. Species composition data were compared with the environmental parameters measured (temperature, oxygen concentration, pH, transparency, conductivity, depth, chlorophyll-a concentration, and zooplankton). In the spring 2007, the ponds were periodic, and followed a similar trend over time (February– April). There were dominated by the following taxonomic groups: Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, and Euglenophyta. After installing foil on the bottom of the ponds, the ponds were of permanent character. In terms of environmental parameters, the individual ponds differed in conductivity, oxygen concentration, transparency, depth, chlorophyll-a, shade and in zooplankton species richness and composition. In the period July 2007–December 2008, the following taxonomic groups dominated: Chlorophyta, Cryptophyta and Euglenophyta. In July 2007, the ponds were inoculated with Daphnia, which significantly influenced further development of the ponds in terms of phytoplankton species richness and diversity. The inoculated ponds were quite similar in species composition. Species richness and diversity in ponds with Daphnia were lower in comparison with ponds without cladocerans. All the environmental parameters measured explained 8,5 % of the variability in species composition, the variable Daphnia explained 1 % of the variability. Keywords: experimental ponds, phytoplankton, colonization, seasonal succession
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Hrušková 8.45 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Hrušková 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Hrušková 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Linda Nedbalová, Ph.D. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaromír Lukavský, CSc. 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Martin Černý, Ph.D. 488 kB