velikost textu

Architektury, stratigrafie a sedimentární režim pískovcových těles svrchního turonu v sz. části české křídové pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektury, stratigrafie a sedimentární režim pískovcových těles svrchního turonu v sz. části české křídové pánve
Název v angličtině:
Depositional architectures, stratigraphy, and depositional regime of Upper Turonian sandstone bodies, northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Lenka Vacková
Vedoucí:
RNDr. David Uličný, CSc.
Oponent:
Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr.
Konzultant:
Michal Rajchl
Id práce:
64389
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká křídová pánev, paleoproudy, parasekvence, sekvenční stratigrafie, stratigrafický řez, svrchní turon
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Cretaceous Basin, paleocurrents, parasequence, sequence stratigraphy, stratigraphical cross-section, Upper Turonian
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce představuje syntézu terénních a karotážních dat ze svrchnoturonských sedimentárních těles v severozápadní části české křídové pánve. V minulosti tady neprobíhal žádný výzkum založený na metodě sekvenční stratigrafie a korelování karotážních křivek. V rámci prací bylo změřeno 13 litologických profilů, které byly korelovány do sekvenčně-stratigrafických řezů. Ve svrchnoturonských sedimentech (genetické sekvence TUR 5 – TUR 7) dominují struktury korytovitého šikmého zvrstvení, které migrovaly po mírně ukloněném svahu delty (1 – 5°). Hlavní směr paleoproudů je směrem na JV až V. Výsledkem analýzy mocností parasekvencí (pro TUR 4 – TUR 7) je trend ztenčování parasekvencí v čase. Od TUR 4 do TUR 7 roste obsah draslíku, tento trend je nezávislý na zrnitosti sedimentu, ale indikuje rychlejší transport ze zdrojové oblasti.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis presents a synthesis of fieldwork and well-log data of the Upper- Turonian sandstone bodies in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin. There was no previous research based on method of the sequence stratigraphy and correlation well-logs. I made 13 measured sedimentological cross-sections that were correlated to stratigraphical cross section along depositional dip and strike. Structures of the Upper Turonian sandstones (genetic sequences TUR 5 – 7) are dominated by trough cross bedding that migrate on a slightly inclined delta slope (1 – 5°). The main direction of paleocurrents is towards SE or E. The analysis of thicknesses of parasequences (for TUR 4 – TUR 7) gives trend of thinning parasequences through time. Increasing content of the potassium is evident within sequences TUR 4 to TUR 7. It is independent on the grain-size, but indicates rapid transport from the source area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lenka Vacková 10.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lenka Vacková 253 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lenka Vacková 246 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Uličný, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 197 kB