velikost textu

Architektury, stratigrafie a sedimentární režim pískovcových těles spodního a středního turonu v sz. části české křídové pánve

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architektury, stratigrafie a sedimentární režim pískovcových těles spodního a středního turonu v sz. části české křídové pánve
Název v angličtině:
Depositional architectures, stratigraphy, and depositional regime of Lower-Middle Turonian sandstone bodies, northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Monika Skopcová
Vedoucí:
RNDr. David Uličný, CSc.
Oponent:
Mgr. Stanislav Čech
Konzultant:
Michal Rajchl
Id práce:
64388
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav geologie a paleontologie (31-420)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Geologie (NGEOL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
česká křídová pánev, turon, hrubozrnná delta, sekvenční stratigrafie, tidální proud, šikmé zvrstvení
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Cretaceous Basin, Turonian, coarse-grained delta, sequence stratigraphy, tidal current, cross bedding
Abstrakt:
Abstrakt V severozápadní části české křídové pánve vystupují na povrch pískovcová tělesa spodního a středního turonu, která představují sedimentární záznam hrubozrnných delt. Přemětem této práce je interpretace architektur, stratigrafie a sedimentárního režimu těchto těles. Hlavním architekturním prvkem jsou klinoformy, které ukazují na mírný úklon svahu delty 4°- 5° a na progradaci delty směrem k západo-jihozápadu. Korelace litologických profilů na blízké vrty umožnily stratigrafické zařazení výchozů ve studovaném území převážně ke genetické sekvenci TUR2. Korelace v jenom ze dvou stratigrafických řezů odhalily existenci druhého deltového tělesa, které do pánve progradovalo od mostecko - teplické elevace již během TUR1. Detailní studium sedimentárních struktur na výchozech dokládá vysokou míru přepracování sedimentu na svahu delty přílivo - odlivovými proudy. Z analýzy vyplývají dva hlavní směry paleoproudění - dominantní proudění k SZ a podřízené k JV - JJV.
Abstract v angličtině:
Abstract Sandstone bodies of the Lower and Middle Turonian well exposed in the northwestern part of the Bohemian Cretaceous Basin represent deposits of the coarse-grained deltas. Aim of this paper is to interpret the architectures, stratigraphy and depositional regime of these bodies. The main architectural elements are clinoforms which show intermediate dip 4° to 5° of the delta slope and the direction of the progradation of the delta to the west-southwest. Correlation of the lithological profiles with the well - log data provided the stratigraphic classification of the outcrops in the studied area mostly to the genetic sequence TUR2. Correlations in one of the two stratigraphic cross - sections revealed the existence of the second delta body prograding into the basin from Most - Teplice Palaeohigh during TUR1. Detailed study of the sedimentary structures in the outcrops show high degree of reworking of foresets by tidal generated current. Two main directions of the paleocurrents results from the analysis - dominant current to the NW and subordinate current to the SE - SSE.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Monika Skopcová 12.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Monika Skopcová 252 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Monika Skopcová 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. David Uličný, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Stanislav Čech 214 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. 164 kB