velikost textu

Interakce serotoninových 1A receptorů s N-methyl-D-aspartátovým receptorem: význam v léčbě a patofyziologii schizofrenie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce serotoninových 1A receptorů s N-methyl-D-aspartátovým receptorem: význam v léčbě a patofyziologii schizofrenie
Název v angličtině:
Interaction of serotonin-1A receptors with N-methyl-D-aspartate receptor: Implication to treatment and pathophysiology of schizophrenia
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Šírová
Vedoucí:
RNDr. Věra Valešová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
64278
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Fyziologie živočichů (NFYZZIV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Schizofrenie je závažné psychické onemocnění postihující asi 1% světové populace. Serotoninové-1A (5-HT1A) receptory se nalézají na dendritech, v kterých jsou koncentrované i N-metyl-D-aspartátové (NMDA) receptory. Současná léčba má mnoho nežádoucích účinků. Na základě hypoglutamátergní hypotézy schizofrenie je současnou strategií v hledání nových léků nepřímá aktivace NMDA receptorů. Přímá aktivace NMDA receptoru vede k poškození neuronů. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda NMDA receptory interagují se 5-HT1A receptory jak na molekulární, tak na behaviorální úrovni. Na molekulární úrovni jsme zjistili, že podání agonistů 5-HT1A receptorů (8-OH-DPAT, tandospiron) vede ke zvýšení/snížení exprese podjednotek (GluN1, 2B) NMDA receptoru ve frontální kůře a hipokampu. Na behaviorální úrovni jsme v testu na senzomotorický gating (Prepulzní inhibice úlekové reakce, PPI) zjistlili, že podání 8-OH-DPAT zhoršuje zpracování informací. Tandospiron neměl na PPI vliv. Test měření úzkosti (Ultrazvuková vokalizace) ukázal, že 8-OH-DPAT a tandospiron ve vysokých dávkách zlepšují anxietu. Z testu na rozpoznávací pamět (Novel object recognition test, NORT) vyplývá, že tandospiron, v nižší dávce zlepšuje rozpoznávácí paměť. 8-OH-DPAT neměl na úroveň rozpoznávací paměti vliv. Dílčím cílem bylo zjistit, zda podání agonistů 5-HT1A receptoru v kombinaci s antagonistou NMDA receptoru MK-801 (model schizofrenii podobného chování) ovlivňuje podjednotky NMDA receptoru. Tandospiron i 8-OH-DPAT snižovaly/zvyšovaly expresi podjednotek (GluN2A, 2B) NMDA receptoru ve frontální kůře a hipokampu. V testu PPI 8-OH-DPAT v nižší dávce zvyšoval PPI, naproti tomu vyšší dávka 8-OH- DPAT snižovala PPI. Tandospiron vykazoval stejný design účinku jako plný agonista. Je tedy vidět, že NMDA receptory interagují s 5-HT1A receptory, proto nepřímé ovlivnění NMDA receptoru přes 5-HT1A receptory pomocí agonistů těchto receptorů by mohlo mít pozitivní přínos pro pacienty s neuropsychiatrickým onemocněním jako je schizofrenie, epilepsie atd.
Abstract v angličtině:
Schizophrenia is a serious mental disorder affecting about 1% of the world's population. Serotonin-1A (5-HT1A) receptors are found on dendrites, which are concentrated in and N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors. Current therapy has many side effects. Based hypoglutamaterg hypothesis of schizophrenia is the current strategy in the search for new drugs indirect activation of NMDA receptors. Direct activation of NMDA receptors leads to neuronal damage. The aim of the thesis was to determine whether NMDA receptors interact with 5-HT1A receptors as the molecular and the behavioral level. At the molecular level, we found that administration of 5-HT1A agonist receptors (8-OH-DPAT, tandospirone) leads to an increase/decrease the expression of subunits (GluN1, 2B), the NMDA receptor in the frontal cortex and hippocampus. At the behavioral level, we test for sensorimotor gating (Prepulz inhibition of startle response, PPI) we found that the administration of 8-OH-DPAT worse information processing. Tandospirone had no effect on PPI. Test anxiety measurement (ultrasonic vocalizations) showed that 8-OH-DPAT and tandospirone at high doses improves anxiety. The test for recognition memory (novel object recognition test, NORT) that tandospiron, at a lower dose improves recognition memory. 8-OH-DPAT had no effect level of recognition memory. A sub-objective was to determine whether the administration of 5-HT1A agonist receptor in combination with the NMDA receptor antagonist MK-801 (model of schizophrenia-like behavior) affects NMDA receptor subunit. Tandospirone and 8-OH-DPAT decreased/increased expression of subunits (GluN2A, 2B), the NMDA receptor in the frontal cortex and hippocampus. In the PPI test, 8-OH-DPAT at a lower dose of PPI increased, whereas the higher dose of 8-OH-DPAT decreased PPI. Tandospirone design showed the same effect as a full agonist. It is clear that NMDA receptors interact with 5-HT1A receptors, thereby indirectly affecting the NMDA receptor via 5-HT1A receptors by agonists of these receptors could have positive benefits for patients with neuropsychiatric disorders such as schizophrenia, epilepsy atd.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Šírová 3.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Šírová 140 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Šírová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Věra Valešová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. 861 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 431 kB