velikost textu

Rodičovské chování a rozpoznávání mláďat u gekonů rodu Teratoscincus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovské chování a rozpoznávání mláďat u gekonů rodu Teratoscincus
Název v angličtině:
Parental behavior and recognition of juveniles in geckos of genus Teratoscincus
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Petra Suchomelová
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Eva Landová, Ph.D.
Id práce:
64018
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
rodičovská péče, mládě, tolerance, jedinec stejného druhu, terotorialita
Klíčová slova v angličtině:
parental care, young, tolerance, conspecifics, territoriality
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá rodičovským chováním a rozpoznáváním mláďat u dvou druhů pouštních gekonů rodu Teratoscincus, konkrétně T. scincus a T. keyserlingii. Tito gekoni obývají velmi extrémní prostředí, kde není jednoduché přežít, obzvláště pro juvenilní mládě. Je tedy pravděpodobné, že mláďata žijí nějaký čas uvnitř teritoria rodičů. Rodiče je zde tolerují, a tím jim poskytují nepřímou formu rodičovské péče. V první část práce byla testována hypotéza o toleranci dospělých gekonů rodu Teratoscincus vůči mláďatům vlastního a cizího druhu. Hlavním cílem bylo zjistit, zda gekoni tolerují mláďata obecně či rozpoznávají mláďata vlastního druhu. Pro podporu hypotézy o toleranci mláďat, se dospělým gekonům žijícím v páru nechávala vajíčka v teráriu až do vylíhnutí mláděte. Dále byla testována reakce dospělých jedinců na přítomnost juvenilního mláděte gekončíka nočního, který byl vypuštěn do jejich terária. Cílem bylo zjistit, zda druhy, které v přírodě loví i jiné gekony vykazují predační chování vůči gekončíkům. V druhé části práce se přistoupilo ke standardnímu experimentu, který měl ověřit obecnou míru reaktivity u těchto druhů (taktilní stimul simulující útok predátora). Vyšší míra reaktivity u jednoho z druhů by mohla souviset s rozdílným chování vůči mláděti. Zdá se, že jsou oba druhy T.scincus i T.keyserlingii poměrně tolerantní k jiným nedospělým gekonům ve svém teritoriu. Mezi druhy byly pouze malé rozdíly v jejich celkové reakci na mláďata a mírný kvalitativní rozdíl v reaktivitě na stimulus simulující útok predátora. Dospělí gekoni obou druhů rovněž nenapadali a tolerovali juvenilní mláďata gekončíka nočního ve svém teráriu. Diplomová práce byla finančně podpořena grantem GAAV č. IAA 601 410 803 a Výzkumným záměrem MŠMT č. 0021620828. KLÍČOVÁ SLOVA rodičovská péče, mládě, tolerance, jedinec stejného druhu, teritorialita 3
Abstract v angličtině:
ANNOTATION The diploma thesis deals with parental behavior and recognition of youngs by two kinds of desert geckos of genus Teratoscincus, specifically T. scincus and T. keyserlingii. The geckos inhabit a very extreme environment where it is not easy to survive, especially for the small hatchlings. Therefore, it is probable that small hatchlings live together with their parents in their territory for some time. If the parents tolerated them inside their territory, they would provide them with an indirect form of parental care. In the first part of the thesis the hypothesis that adults tolerate to the presence of juvenile conspecifics and heterospecifics (Eublepharis macularius) was tested. The main goal was to determine whether adults tolerate juveniles generally or whether they recognize juveniles conspecifics. To support the hypothesis of the adults’ tolerance of juveniles the eggs of the adult geckos living in pair were left in their terrarium until the hatching of the juvenile. Further, the reaction of adult geckos to the presence of a E. macularius juvenile (small), admitted into the terrarium, was tested. The aim was to find out whether the two kinds of geckos, preying other geckoes in the nature, show predatory behavior toward the E. macularius. The standard experiment was carried out in the second part of the thesis. The experiment served for confirming the general degree of reactivity proper to the two kinds of geckos (tactile stimulus simulating an attack of a predator). A higher degree of reactivity by one of the two kinds of geckos could relate to possible differences in behavior toward a juvenile. It appears that the two kinds of geckos - T. scincus and T. keyserlingii - are quite tolerant to juvenile geckos in their territory. Among them, there were only small differences in their overall reaction to juveniles and a moderate qualitative difference in the reactivity to the stimuli simulating a predator’s attack. Also the adult geckos of both kinds did not attack but tolerated the juveniles of E. macularius in their terrarium. Thesis was financed by GAAV č. IAA 601 410 803 and grant Research plan MŠMT č. 0021620828. KEY WORDS parental care, young, tolerance, conspecifics, territoriality 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Suchomelová 2.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Suchomelová 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Suchomelová 97 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Suchomelová 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 1.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Kubička, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 633 kB