text size

Izolace a charakterizace proteinů oviduktu podílejících se na tvorbě oviduktálního rezervoáru spermií u skotu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Izolace a charakterizace proteinů oviduktu podílejících se na tvorbě oviduktálního rezervoáru spermií u skotu
Titile (in english):
Isolation and characterisation of oviductal proteins involved in formation of sperm oviductal reservoir in cow
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Jana Kračmerová
Supervisor:
RNDr. Jiří Liberda, Ph.D.
Opponent:
RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D.
Thesis Id:
63984
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Department of Biochemistry (31-250)
Study programm:
Biochemistry (N1406)
Study branch:
Biochemistry (NBIOD)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
15/09/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
antimikrobiální aktivita, Bos taurus, histony, oviduktální rezervoár, oviduktální tekutina, spermie
Keywords:
antimicrobial activity, Bos taurus, histones, oviductal fluid, oviductal reservoir, sperm
Abstract (in czech):
Abstrakt Tvorba oviduktálního rezervoáru spermií hraje důležitou roli v procesu fertilizace savčího vajíčka. Izolace a charakterizace některých komponent hovězího oviduktu účastnících se interakce spermií s povrchovými složkami oviduktu byla předmětem této studie. Byly připraveny dva afinitní nosiče obsahující imobilizované proteinové složky býčí semenné plasmy: jednak neseparované proteiny býčí semenné plasmy a jednak frakci fosforylcholin vázajících proteinů z býčí semenné plasmy. Tyto afinitní matrice pak byly použity pro studium interakcí imobilizovaných ligandů se složkami oviduktálních epithelů. Byly izolovány dva preparáty oviduktálních membránových proteinů oblasti isthmu: celkové membránové proteiny a apikální frakce membránových proteinů. Tyto membránové preparáty byly separovány pomocí afinitní chromatografie s použitím připravených afinitních nosičů. Afinitní chromatografie ani v jednom případě neposkytla dostatečné množství membránových složek interagujících s afinitními nosiči pro další studie. Dále byla pozornost věnována identifikaci čtyř proteinových zón detekovaných po elektroforetické separaci v přítomnosti SDS (relativní molekulová hmotnost 15 500 – 18 500) ve frakci apikálních membránových proteinů Tyto proteiny byly identifikován po elektroforetické separaci a tryptickém štěpení pomocí hmotové spektroskopie jako hovězí histony a to H4, H2A typ 2-C, H2B typ 1-K a H3.3. Proteinové zóny identifikované jako hovězí histony po separaci polyakrylamidovou elektroforézou a po přenosu na nitrocelulosovou membránu interagovaly s biotinylovanými neseparovanými proteiny býčí semenné plasmy a fosforylcholin vázajícími proteiny býčí semenné plasmy a vedle toho interagovaly s biotinylovaným lektinem ze semen Lotus tetragonolobus specifickým pro L-fukosylové zbytky. Byla prokázána antimikrobiální aktivita oviduktálních histonů. Působením oviduktálních histonů došlo k výrazné inhibici růstu prokaryotických patogenů (M. luteus, E. coli, Ch. trachomatis), ale růst eukaryotických buněk (C. albicans) byl inhibován minimálně. Proteiny vykazující obdobné vlastnosti jako oviduktální histony byly nalezeny také v hovězí oviduktální tekutině. klíčová slova: antimikrobiální aktivita, Bos taurus, histony, oviduktální rezervoár, oviduktální tekutina, spermie
Abstract:
Abstract The oviduct plays an important role in the complex process of fertilization and in the early phase of embryo development. Isolation and characterization of some components of bovine oviduct participating in the formation of oviductal sperm reservoir was a subject of the present study. Two affinity sorbents containing immobilized components of bull seminal plasma (non-separated proteins of bull seminal plasma and their phosphorylcholine binding fraction) were prepared and used for the study of interaction of immobilized ligands with components of oviductal epithelium. Two types of preparation of oviductal membrane proteins of the isthmus region were isolated: complete membrane proteins and the apical fraction of membrane proteins. These preparations were separated using prepared affinity matrices. in both cases only an insignificant amount of proteins was found in the adsorbed fractions. Further attention has been paid to the identification of four protein zones detected after electrophoretic separation in the presence of SDS (rel. mol. wt. 15 500 – 18 500) in the fraction of apical membrane proteins. These proteins were identified after the electrophoretic separation and tryptic digestion using MS analysis as bovine histones H4, H2A typ 2-C, H2B typ 1-K a H3.3. Proteins identified as bovine histones interacted after polyacrylamide gel electrophoresis and transfer to nitrocellulose membrane with non- separated proteins of bull seminal plasma and their phosphorylcholine-binding fraction. Besides that, they also interacted with biotinylated lectin from Lotus tetragonolobus seeds specific for L-fucosyl residues. Bovine histones also exhibited antimicrobial activity: they significantly inhibited a growth of prokaryotic pathogens (M. luteus, E. coli, Ch. trachomatis), but not of eukaryotic ones. Proteins analogous to oviductal membrane histones were also detected in the bovine oviductal fluid. (In Czech) keywords: antimicrobial activity, Bos taurus, histones, oviductal fluid, oviductal reservoir, sperm
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jana Kračmerová 777 kB
Download Abstract in czech Mgr. Jana Kračmerová 66 kB
Download Abstract in english Mgr. Jana Kračmerová 67 kB
Download Supervisor's review RNDr. Jiří Liberda, Ph.D. 79 kB
Download Opponent's review RNDr. Pavla Postlerová, Ph.D. 306 kB
Download Defence's report 81 kB