velikost textu

Vliv prostorového rozložení sněhu na průběh povodní

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv prostorového rozložení sněhu na průběh povodní
Název v angličtině:
Influence of spatial snow distribution on flood course
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dana Kučerová
Vedoucí:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
Id práce:
63826
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prostorové rozložení sněhu, vodní hodnota sněhu, výška sněhu, interpolační metody, HEC-HMS, povodí Bystřice
Klíčová slova v angličtině:
snow distribution, snow water equivalent, snow depth, interpolation methods, HEC-HMS, watershed Bystřice
Abstrakt:
Pro potřebu hydrologické prognózy na horských a podhorských tocích je důležitá znalost distribuce vodní hodnoty sněhu v daném povodí. Předložená diplomová práce se proto zabývá srovnáním 9 interpolačních metod z hlediska kvality jejich předpovědi při predikci výšky a vodní hodnoty sněhu v povodí Bystřice (127,6 km2) ležícím na SZ Čech v Krušných horách. Bodová data výšky a vodní hodnoty sněhu využitá při interpolacích byla získána během terénního měření 17. 2. 2010 na 14 sněhoměrných profilech. Srovnány byly metody: (1) Thiessenovy polygony, (2) inverse distance weighting, (3) globální polynomická metoda, (4) lokální polynomická metoda, (5) radial basis functions, (6) ordinary kriging, (7) cokriging, (8) residual kriging a (9) orografická interpolace. Nezávislou proměnnou – nadmořskou výšku využily při výpočtu výšky a vodní hodnoty sněhu pouze poslední tři uvedené metody. Předpovědní schopnost metod byla ohodnocena pomocí křížové validace a vizuálního srovnání predikovaných map. Nejlepší předpovědní schopnost poskytla metoda residual kriging a orografická interpolace. Další v pořadí byly geostatistické metody. Nejhůře byla hodnocena metoda Thiessenových polygonů a inverse distance weighting. S využitím rozdílných rozložení vodní hodnoty sněhu v povodí byly následně pomocí hydrologického modelu HEC-HMS simulovány hypotetické události jarního tání. Simulované hydrogramy v závěrovém profilu povodí se lišily hodnotou celkového odtoku a hodnotou kulminačního průtoku. Rozdíly však nebyly markantní. Největší celkový odtok byl za simulované období predikován s využitím dat generovaných metodou residual kriging, podle které se v povodí nacházel největší objem vody zadržené ve sněhu.
Abstract v angličtině:
For the purpose of hydrological forecasting on mountains´ and sub-mountains´ rivers is important knowledge of distribution of snow water equivalent in the watershed. Submitted thesis therefore deals with comparison of 9 interpolation methods in terms of quality of their forecasting when predicting snow depth and snow water equivalent in watershed Bystřice (127,6 km2), which is situated in the northwest of Bohemia in the Ore mountains. Point data of snow depth and snow water equivalent used in interpolation were sampled during an off- road measuring in 17. 2. 2010 at the 14 snow sampling locations. The interpolation methods were: (1) Thiessen´s polygons, (2) inverse distance weighting, (3) global polynomial (4) local polynomial (5) radial basis functions, (6) ordinary kriging, (7) cokriging, (8) residual kriging and (9) orographic interpolation. Independent variable-altitude used in the calculation of snow depth and snow water equivalent was used only in the last three listed methods. Predictive ability of interpolation methods was evaluated by using cross-validation and visual comparison of predicted maps. The best prediction ability was provided by residual kriging and orographic interpolation. The geostatistical methods were next in the order. The method of Thiessen´s polygons and inverse distance weighting were evaluated as the worst. Subsequently the hypothetic events of spring melting were simulated by the help of hydrological model HEC-HMS using different distribution of snow water equivalent in watershed. The simulated hydrographs in junction were different in the value of total volume of the runoff and in the value of critical flood flow. However, the differences were not significant. The largest total outflow was predicted during the simulated period by use of data generated by residual kriging. According to residual kriging there was the maximum capacity of water accumulated in the snow in the watershed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dana Kučerová 16.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dana Kučerová 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dana Kučerová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 354 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 77 kB