velikost textu

Čertkus luční a vliv herbivorů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Čertkus luční a vliv herbivorů
Název v angličtině:
Succisa pratensis and impacts of herbivores on individual fitness
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Janovský
Vedoucí:
doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Oponent:
Ing. Jan Pergl, Ph.D.
Id práce:
63674
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Zdeněk Janovský Čertkus luční a vliv herbivorů V předkládané diplomové práci jsem se pokusil vyšetřit míru vlivu tří skupin herbivorů – (i) spásačů listových růžic; (ii) býložravců spásajících lodyhy; a (iii) predispersních predátorů semen – na zdatnost jednotlivců čertkusu lučního (Succisa pratensis Moench). Efekty folivorie a spásání lodyh byly zkoumány pomocí opakovaného sledování individuálně značených rostlin na 6 lokalitách v letech 2006 až 2009. Vliv predátorů semen byl zkoumán v odděleném experimentu. Spásači lodyh a predátoři semen mají přímý negativní vliv, ale vliv spásačů lodyh v dlouhodobé perspektivě je kompensován vyšší četností kvetení postižených jedinců. Naopak folivoři přes krátkodobý positivní vliv (snížená mortalita, zvýšená tvorba bočních růžic) mají dlouhodobý mírně negativní vliv na reprodukční úsilí rostlin. Pravděpodobným vysvětlením tohoto jevu je ovlivnění velikosti rostlin již v roce, kdy folivor rostlinu napadl. Vliv predátorů semen je velmi variabilní, podíl zničených semen však obvykle roste s rostoucí velikostí rostliny. Byl navržen konceptuální model možného působení jednotlivých herbivorů, jakož i možnosti, jak jej otestovat a překlenout stávající nedostatky v metodice. Nejvýznamnější skupinou herbivorů se jeví predátoři semen, naopak nejmenší význam má zřejmě spásání lodyh, které rostliny dovedou v dlouhodobém výhledu kompensovat. Dosavadní zjištěný význam folivorie je spíše zanedbatelný, avšak mohl by být výrazný na úrovni celých lokalit. Klíčová slova: herbivorie, predace semen, folivorie, spásání lodyh, čertkus luční, dlouhodobá zdatnost jedinců, incidence herbivorie
Abstract v angličtině:
Zdeněk Janovský Succisa pratensis and impact of herbivores on individual fitness In this master thesis I tried to examine the impact of three herbivore groups on both short- term and long-term fitness of Succisa pratensis individuals. Concretely I studied these three herbivore groups: (i) folivores; (ii) stalk grazers; and (iii) seed predators. The impact of folivores and stalk grazers was studied in a four-year study on repeatedly censused individually marked S. pratensis plants on six sites. The impact of seed predators was studied in a separate experiment. Stalk grazers and seed predators have a direct negative influence on short-term plant fitness. However, the impacts of stalk grazing were offset by affected plants by means of increased long-term flowering probability. On the other hand folivores have a long-term negative effect on plant reproductive effort despite their short-term positive influence on survival and clonal reproduction. Probable explanation of this observed phenomenon could be due to the influence of folivores on reproductive effort of the plants already in the year of their occurrence. The impact of seed predators is very variable, although higher plants suffered from higher proportion of destroyed seeds. A conceptual model of possible impacts of these three herbivore groups on fitness of S. pratensis individuals has been proposed together with possibilities how to test it in further research overcoming the pitfalls of the so far used methods. The most important herbivore group seems to be the seed predators, whereas the stalk grazers seem to have negligible influence due to compensation in following years. Based upon the collected data the influence of folivores seems to be only limited after correcting for site identity. Its significance might increase with more data collected on the site level. Keywords: folivores, seed predators, stalk grazers, Succisa pratensis, herbivory, long-term individual fitness, incidence of herbivory
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Janovský 5.75 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Janovský 156 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Janovský 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jan Pergl, Ph.D. 142 kB