velikost textu

Жизнь и научное творчество проф. Николая Львовича Окунева (1885-1949)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Жизнь и научное творчество проф. Николая Львовича Окунева (1885-1949)
Název v češtině:
Život a vědecké dílo prof. Nikolaje Lvoviče Okuněva (1885-1949)
Název v angličtině:
Professor Nikolai Lvovich Okunev (1885-1949) - his life and work
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D.
Vedoucí:
prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc.
Oponenti:
prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.
Id práce:
63641
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny umění (DU)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
16. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Ruština
Abstrakt:
Disertace je věnována životu a dílu profesora Karlovy univerzity v Praze Nikolaje Lvoviče Okuněva (1885-1949), významného historika umění, představitele světové medievistiky. Jeho vědecká činnost, započatá již době studií na Petrohradské univerzitě, hrála důležitou roli v oblasti studia staroruského, byzantského a středověkého arménského umění a architektury. Poté, co N. L. Okuněv z politických důvodů opustil svou vlast, žil v letech 1920-1923 v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, od r. 1923 do r. 1949 pak v Československu. Více než 20 let přednášel na pražské Karlově univerzitě, kde vychoval řadu žáků. Byl členem Slovanského ústavu, redaktorem vědeckého časopisu Byzantinoslavica, zakladatelem Archivu a galerie slovanského umění při Slovanském ústavu. Jeho práce, napsané v období emIgrace, se týkaly převážně středověkých památek nacházejících se na území Srbska a Makedonie. Okuněvova vědecká díla a kulturní počiny jsou v disertaci nahlíženy v širokém kontextu činnosti různých vědeckých institucí (Ruský archeologický ústav v Konstantinopoli, Petrohradská univerzita, Karlova univerzita, Slovanský ústav, Slovanská knihovna v Praze), historie významných vědeckých akcí (výpravy do staroruských měst, Zakavkazska, na Balkán, archeologické výzkumy v Ani v Arménii, restaurátorské práce v kostele sv. Pantelejmona v Nerezi a v chrámu sv. Sofie v Ochridu v Makedonii), jeho kontaktů s kolegy z různých zemí. Výsledky vědecké práce prof. Okuněva jsou představeny zásadně v souvislosti s hlavními vědeckými diskusemi první poloviny 20. století. Autorka se snažila zhodnotit přínos prof. N. L. Okuněva světové medievistice, určit jeho roli a místo ve vývoji vědy. Zvláštní pozornost je věnována historii studia děl ruských emigrantských umělců a jejich záchrany (Archiv a galerie slovanského umění při Slovanském ústavu v Praze).
Abstract v angličtině:
The thesis concentrates on the life and work of Nikolai Lvovich Okunev (1885- 1949), an important historian of art and representative of Medieval studies, Professor at Charles University in Prague. His research work, that already began during his studies at the University in Saint Petersburg, meant an important contribution to studies in the field of Old Russian, Byzantine and Medieval Armenian Art and Architecture. After he had left his native country for political reasons, he was living in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1920-1923, then in 1923-1949 in Czechoslovakia. For more than 20 years he lectured at Charles University in Prague where he educated a number of disciples. He was a member of the Institute of Slavonic Studies, a founder of the Archive and Gallery of the Slavonic art atttached to the Institute, an editor of the scientific journal Byzantinoslavica. His works published during the emigration were devoted especially to Medieval monuments in Serbia and Macedonia. Okunev's research work and his cultural involvement are presented in the thesis in the wide context of research activities of different institutions (Russian Archaeological Institute in Constantinople, University of Saint Petersburg, Charles University, Institute of Slavonic Studies and the Slavonic Library in Prague), history of important research expeditions (to Old Russian towns, Ottoman Armenia, the Balkans, the excavations at Ani in Armenia), the conservation work in the Church of St. Panteleimon at Nerezi and in the Church of St. Sophia in Ohrid, his contacts to scholars from all the world. The outcome of Okunev's scientific work is presented in the context of the principle scholarly discussions during the first half of the 20th century. The autor tried to evaluate Okunev's contribution to world-wide Medieval studies and estimate his role in the research development.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 14.14 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 28.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Mgr. Julie Jančárková, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc. 594 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc. 942 kB