velikost textu

Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství v judikatuře Soudního dvora Evropské unie
Název v angličtině:
Grounds for refusal of Community trade mark applications in decisions of the Court of Justice of the European Union
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ing. Michaela Vondráková
Vedoucí:
doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
Id práce:
63476
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 2. 2013
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Ochranná známka Společenství
Klíčová slova v angličtině:
Community trade mark
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce se zabývá důvody zamítnutí přihlášky ochranné známky Společenství z pohledu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Pozornost je věnována oběma větvím unijní známkoprávní judikatury, a to jak žalobám podaným k Tribunálu směřujícím proti rozhodnutí OHIM (potažmo rozhodnutí Soudního dvora o kasačním opravném prostředku) na základě Nařízení Rady ES č. 207/2009 o ochranné známce Společenství ze dne 26. února 2009, tak projednání předběžných otázek, které vznesou národní soudy během řízení jimi vedenými k Soudnímu dvoru na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/EC ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách. Práce pojednává o základních principech ochranné známky Společenství včetně stručného popisu registrace ochranné známky a opravných prostředků. Pro úplnost je uveden i vliv judikatury Soudního dvora EU na rozhodovací praxi českých soudů a statistická data týkající se ochranné známky Společenství. Dále autorka pojednává obecně o absolutních důvodech zamítnutí přihlášky. Z rozhodnutí věnujících se absolutním důvodům zamítnutí přihlášky je zvláštní pozornost věnována netradičním označením (jako je zvuková známka, čichová známka, barva sama o sobě). Dále autorka popisuje každý ze čtyř relativních důvodů zamítnutí přihlášky a rozebírá rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se jak posuzování podobnosti označení (v rozčlenění rozhodnutí dle významové podobnosti, vizuální podobnosti a zvukové podobnosti), tak posuzování podobnosti výrobků a služeb.
Abstract v angličtině:
Abstract This rigorosum thesis deals with grounds for refusal of Community trade mark applications in decisions of the Court of Justice of the European Union. It focuses on both branches of the trade mark case law of the European Union, namely actions filed with the General Court against decisions of OHIM (and subsequent decisions of the Court of Justice on appeals) based on Council Regulation (EC) No. 207/2009 on the Community trade mark of 26 February 2009 and questions referred for a preliminary ruling by national courts of the EU Member States based on Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. The paper deals with the basic principles of the Community trade mark, including a brief description of the registration of trade marks and legal remedies. For the sake of completeness the influence of case law of the Court of Justice of the European Union on the decision-making practice of Czech courts and statistical data on Community trade marks are also provided. Further the author describes the absolute grounds for refusal of applications, giving special attention to non-traditional trade marks (such as sound mark, olfactory marks and colour per se). Further the author describes each of four relative grounds for refusal of application and analyses the decisions of the Court of Justice of the European Union concerning both the assessment of the similarity of the signs (i.e. conceptual, visual and sound similarity) and assessment of the similarity of goods and services.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ing. Michaela Vondráková 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ing. Michaela Vondráková 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ing. Michaela Vondráková 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Pavel Svoboda, DEA, Ph.D. 339 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 431 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 270 kB