velikost textu

Vztah jednotlivce a státu v Základech filosofie práva G. W. F. Hegela

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah jednotlivce a státu v Základech filosofie práva G. W. F. Hegela
Název v angličtině:
The Relationship of an individual and the state in the Elements of the Philosophy of Right of G. W. F. Hegel
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Mgr. Olga Navrátilová
Vedoucí:
ThDr. Pavel Keřkovský
Oponent:
Jan Kranát, Ph.D.
Id práce:
63129
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Katedra teologické etiky (27-TE)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Evangelická teologie (EVT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se věnuje otázce vztahu jednotlivce a státu v Základech filosofie práva G. W. F. Hegela. Jejím motivem je snaha vyrovnat se s jednostrannou, ale v českých zemích rozšířenou liberální kritikou Hegelovy politické filosofie, která tohoto filosofa obviňuje z etatismu a potlačení svobody jednotlivce. Ve své první části stručně pojednává o řešení otázky vztahu státu a jednotlivce v politických filosofiích nejdůležitějších Hegelových novověkých předchůdců: Thomase Hobbese, Johna Locka, JeanaAJacquese Rousseaua a Immanuela Kanta. Druhá část nejprve seznamuje s hlavními rysy Hegelovy politické filosofie. Dále je krátce zmíněn vztah Hegelova učení o státě a jeho filosofie dějin. Hlavní část práce se zaměřuje na představení Základů filosofie práva s ohledem na pojednávanou otázku. Závěr se pokouší o shrnutí získaných poznatků a nastínění nedořešených otázek. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The motive of this diploma thesis The Relationship of an Individual and the State in the Elements of the Philosophy of Right of G. W. F. Hegel is to cope with the one-sided – but in the Czech Republic widespread – liberal critic of Hegel’s political philosophy, which accuses this philosopher of etatism and suppressing the freedom of individual. The first part of the thesis briefly deals with the question of the relation between the citizen and the state in the political philosophies of Hegel’s most important modern predecessors: Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau and Immanuel Kant. The second part introduces the main features of Hegel’s political philosophy followed by a look at the connection between Hegel’s theory of state and his philosophy of history. The main part of the thesis focuses on presenting the Elements of the Philosophy of Right in view of the theme of thesis. The conclusion tries to summarize the acquired information and to outline the unsolved problems. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Mgr. Olga Navrátilová 810 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Mgr. Olga Navrátilová 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Mgr. Olga Navrátilová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThDr. Pavel Keřkovský 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Kranát, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 46 kB