velikost textu

Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ČR (syndrom CAN)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ČR (syndrom CAN)
Název v angličtině:
The issue of tyrannized, abused and neglected children in the Czech Republik (CAN syndrome)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Renata Gábrišová
Vedoucí:
Mgr. Jana Běhanová
Oponenti:
Mgr. Zdeňka Schreierová
Ludmila Němcová
Id práce:
63113
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Ošetřovatelství - pedagogika ve zdravotnictví (OSETRP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 11. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Renata Gábrišová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Problematika týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte v ČR (syndrom CAN) Vedoucí práce: Mgr. Jana Běhanová Počet stran: 155 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2008 Klíčová slova: syndrom CAN, tělesné týrání, sexuální zneužívání, psychické týrání, psychická deprivace, zanedbávání, prevence, krizová centra, detekce, terapie, sociálně právní ochrana dítěte. Bakalářská práce pojednává o problematice a závažnosti syndromu CAN, která je v dnešní době velmi aktuální. Teoretická část obsahuje popis pojmu syndromu CAN, jeho vývoj, definici a obsahové vymezení, historii sociálně právní ochrany dětí. Charakteristiku jednotlivých forem, rizikové faktory, příčiny a důsledky tělesného týrání, zneužívání a zanedbávání, prevenci tohoto jevu a sociálně – právní ochranu dětí. Terapii a pomoc postiženým dětem, která je poskytována specializovanými pracovišti. Účelem práce je zmapovat informovanost co nejširší veřejnosti o tomto jevu, jeho prevenci, rizikových faktorech, intervenci a znalostech krizových center a specializovaných pracovišť. Dále zjistit jaké tresty při výchově dětí dnes preferují rodiče, v porovnání s tím jak oni byli trestáni svými rodiči. Zda jev je trendem dnešní doby a dříve k němu nedocházelo.
Abstract v angličtině:
Annotation The bakchelorś degree thesis deals with todayś pressing matter of CAN syndrome. The theoretical part of the work contains a description of the term CAN, its history, definitions, content specification, the history of the legal protection of children, the characteristics of individual forms, risk factors, the causes and consequences of physical tyranny, abuse and neglect, the prevention of these phenomena and the social – legal protection of children. The 96 work also adresses the therapy and help provided to victims at specialized facilities. The aim of bachelorś degree thesis is to map the extent to which the general public is informed about this problem, the risk factors, intervention and knowledge of crisis centres and specialized facilities. The work also aims to determine which forms of punishment are applied by parents today in comparison with the forms of punishment they were subjected to by their own parents. The thesis examines whether CAN syndrome is a symptom of the modern world or whether it was actually present in earlier times.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Renata Gábrišová 913 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Renata Gábrišová 127 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Renata Gábrišová 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Běhanová 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zdeňka Schreierová 1.62 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ludmila Němcová 1.35 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.63 MB