velikost textu

Formativní hodnocení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Formativní hodnocení
Název v angličtině:
Formative Assessment
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Poláčková
Vedoucí:
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Id práce:
62928
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — pedagogika (AJ-PG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2009
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce Formativní hodnocení pojednává o jedné z forem školního hodnocení, zaměřující se na časté, interaktivní hodnocení žákova pokroku. Po uvedení do problematiky školního hodnocení, se zabývá hodnocením z pohledu zpětné vazby na učení žáků a hodnocením jako jedním z cílů edukačního procesu. Po vymezení pojmu „formativní hodnocení“, se zabývá formativním hodnocením jako celkem, který zahrnuje řadu metod a strategií umožňujících učitelům i žákům lépe porozumět učebním procesům s cílem maximálního možného přiblížení dosaženého výkonu žáků k cílům stanoveným kurikulem. Část textu věnovaná teorii formativního hodnocení čerpá z výsledků mezinárodního projektu Formativní hodnocení (Formative Assessment), který realizovalo Centrum pro výzkum a inovace ve vzdělávání (CERI) Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj (OECD) a z klíčové publikace Hodnocení pro učení (Assessment for Learning) (P. Black, D. Wiliam). Formativní hodnocení je zde vnímáno jako prostředek zvyšování efektivity učení jednotlivých žáků a zvyšování potenciálu zpětné vazby při hodnocení žáků známkou. Práce představuje konkrétní metody a postupy, jak formativní hodnocení zařadit do vyučování. Závěrečná část je věnována empirickému výzkumu hodnocení několika učitelů angličtiny. Prostřednictvím případové studie je zde zkoumáno, jak vypadá realita jejich hodnocení z pohledu teorie formativního hodnocení. Analýza pozorování výuky, rozhovorů s učiteli a rozhovorů se žáky přinesla zjištění, že ač teorie formativního hodnocení není mezi sledovanými učiteli rozšířena, spontánně a intuitivně některé formativní postupy ve své výuce aplikují. Právě popis těchto postupů považuji za nejpřínosnější část výzkumné části diplomové práce.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis Formative Assessment deals with one form of classroom assessment focusing on frequent and interactive assessing of pupil’s work. After introducing the problems concerning this issue, assessment is questioned through the view of useful feedback on pupils learning; assessment is also viewed as one of the objectives set by Framework Education Programme, included in learning competency. Formative assessment is complex throughout this work as a whole, involving a range of methods and strategies that provide for teachers and pupils better understanding of learning processes. The aim is to minimize the gap between pupil achievements and standards set by the national curriculum. Part of the text is dedicated to surveys and findings from the international study “Formative Assessment” carried out by the Centre for Educational Research and Innovation (CERI) Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and to the key publication Assessment for Learning (P. Black, D. Wiliam.) Formative assessment is presented as a means of increasing the potential of feedback while assessing pupils work by marks. This work also presents concrete methods and strategies how to implement this form of assessment into classroom practice. Final part of this text presents empirical research of assessment of several English teachers. The reality of classroom assessment was studied through several case studies. The case studies focused on the use of formative assessment by the observed teachers. Further analysis of the classroom observations, interviews with teachers and pupils disclosed that despite the fact that the chosen teachers do not know the theory of formative assessment, they involve such methods and strategies into their practice. Description of their used strategies is the main contribution of the empirical part to this diploma thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Poláčková 806 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Poláčková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Poláčková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Karel Starý, Ph.D. 768 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 1.32 MB