velikost textu

Učitelská jednota Komenský v Mladé Boleslavi (1871-1940)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Učitelská jednota Komenský v Mladé Boleslavi (1871-1940)
Název v angličtině:
Teacher's association comenius in Mladá Boleslav (1871-1940)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jana Toužimská
Vedoucí:
doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
62817
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (M7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce Učitelská jednota Komenský v Mladé Boleslavi 1871-1940 sleduje na pozadí sedmdesátiletého historického vývoje učitelského spolku působícího v mladoboleslavském regionu profesní, společenský a sociální růst českého učitelstva a jeho vliv na tehdejší společnost. První část práce je věnována okolnostem a potřebám učitelstva, které vedly k zakládání učitelských spolků a k počátkům učitelského spolkového hnutí jako takového. Druhá část práce se soustřeďuje na působení konkrétního učitelského spolku nazvaného Učitelská jednota Komenský v posledním období vlády rakousko-uherské monarchie v letech 1871- 1918. Třetí část diplomové práce, věnovaná činnosti spolku v letech 1918-1940 se zabývá postupem reformního hnutí v regionu, odbornou vědeckou a publikační činností učitelů a částečně i zápasem s nastupujícím nacismem. Hlavním těžištěm materiálů,obsažených v práci, je výzkum archivních materiálů spolku, uložených v okresním archivu v Mladé Boleslavi. Analýza těchto materiálů umožňuje vysledovat úsilí tehdejšího učitelstva o získání respektu a emancipovaného postavení pro svou profesi v tehdejší společnosti. Závěr vyzdvihuje dosud nedoceněnou úlohu učitelstva jak při procesu národní emancipace na konci devatenáctého století, tak při budování vzdělané české společnosti na začátku dvacátého století.
Abstract v angličtině:
This dissertation TEACHERS´ ASSOCIATION COMENIUS IN MLADÁ BOLESLAV (1871-1940) examines the background of the seventy-year historical development of a teachers´association operating in the region of Mladá Boleslav and the social and professional growth of Czech teachers and their influence on the society of that time. The first part of the work is devoted to those circumstances and needs of teachers which led to the establishment of teachers´associations and to the very beginnings of a teacher movement generally. The second part of the work concentrates on the activities of the particular teachers´association called the TEACHERS´ ASSOCIATION COMENIUS during the final period of the Austro - Hungarian Empire from 1871-1918. The final part of the dissertation, devoted to the work of the association in years 1918-1940, addresses the progress of pedagogic reformation in the region as well as on the scientific and publication efforts of the teachers, and also refers to the struggle occasioned by the approaching nazi era. The main basis for the information given in this dissertation is the research carried out of the archive materials of the teachers´association, which are deposited in the regional archives in Mladá Boleslav. The analysis of these materials enables to understand the effort of teachers to gain respect and emancipation of their profession in the society of that time. The conclusion ephasizes the still undervaluated effort of the teachers both in the process of the national emancipation in the last period of the nineteenth century and in creating of well educated Czech society of the first period of the twentieth century.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Toužimská 932 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Toužimská 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Toužimská 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 77 kB