velikost textu

Folksonomie a možnosti jejich využití s přihlédnutím k potřebám akademického prostředí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Folksonomie a možnosti jejich využití s přihlédnutím k potřebám akademického prostředí
Název v angličtině:
Folksonomies and possibilities of their usage with regard to needs of academic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Eliška Pavlásková
Vedoucí:
Mgr. Josef Schwarz
Oponent:
Mgr. Klára Kovaříková
Id práce:
62700
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zaměřuje na systémy využívající folksonomie – věcné pořádání tvořené na základě kolektivní inteligence. Je zde zpracován teoretický úvod do problematiky včetně přehledu použité terminologie. Dále jsou zmapovány a popsány aktuálně existující folksonomické systémy. Zpracovávány jsou zejména systémy pro kooperativní správu záložek, systémy pro kooperativní katalogizaci a systémy pro koopertivní správu citací. Sledovány a hodnoceny jsou vlastnosti jejich uživatelského rozhraní s důrazem na indexaci, správu záznamů a vyhledávání. Poslední část se zabývá výhodami a nevýhodami folksonomií zejména ve vztahu k akademickému prostředí.
Abstract v angličtině:
The Thesis is focused on systems using folksonomy – the knowledge organization based on collective intelligence. The theoretical introduction to the problem includes the overview of the used terminology. Current folksonomic systems are reviewed and described. The Thesis is focused especially on social bookmarking systems, social cataloging systems and systems for social citations. Features of user interfaces are described and evaluated with the emphasis on indexing, record management and retrieval. In the last part, the advantages and disadvantages of folksonomies are considered, especially within the academic background.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eliška Pavlásková 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eliška Pavlásková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eliška Pavlásková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Schwarz 114 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Kovaříková 80 kB