velikost textu

Architekt Bernhard Grueber (1806-1882)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Architekt Bernhard Grueber (1806-1882)
Název v angličtině:
Architect Bernhard Grueber (1806-1882)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Věra Laštovičková
Vedoucí:
prof. Jindřich Vybíral
Oponent:
prof. PhDr. Mojmír Horyna
Id práce:
62579
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Klasická archeologie - Dějiny umění (ARK DU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bernhard Grueber (1806-1882) byl povolán roku 1845 do Prahy Společností vlasteneckých přátel umění, aby se ujal profesury architektury na zdejší Akademii. Od zkušeného bavorského architekta, který pocházel z Mnichova, významného centra tehdejšího umění, se očekávalo, že vybuduje kvalitní školu architektury, teprve nedávno zřízenou, a vychová novou generaci tvůrčích osobností. Mnichovská romantika se měla stát alternativou rakouskému státnímu utilitarismu. Grueber měl pozvednout úroveň domácí architektury na stupeň opravdového umění. Ovšem rychle se emancipující české národní hnutí nakonec nepřálo tvorbě německého umělce. Poslání obrodit domácí umění bylo svěřeno českým tvůrcům. Také německá romantika už nebyla shledána následováníhodná. Grueber pak navíc dráždil emoce „obrozenců“ svými uměleckohistorickými spisy, kde zdůrazňuje častou závislost středověkého umění na německých vzorech. Nakonec mu tedy nezbývalo, než se roku 1873 vrátit zpátky do rodného Bavorska. Paradoxně však koncem 19. století mladá generace architektů ve své snaze najít pravý národní styl čerpala z téhož ideového zdroje jako zatracovaný architekt: z romantiky. V předkládané práci jsou nejdříve naznačena ideová východiska Grueberovy tvorby v myšlení německé romantiky a vliv uměleckého školení, kterého se mu dostalo ve specifickém mnichovském kulturním prostředí (romantické pojetí umění a umělecké osobnosti, škola Friedricha von Gärtnera, spojení klasické a národní, středověké tradice v nové tvorbě, úzké sepětí architektury s dějinami, zájem o gotiku chápaný jako německý styl). V další části je představena Gruberova architektonická tvorba. Jednak je upozorněno na inspirační zdroje z Bavorska. Na základě srovnávání se pak ale zároveň ukazuje, že Grueber s jednotlivými vzory pracoval značně tvůrčím způsobem a vždy dospěl k neobyčejně originálnímu řešení. A jednak je Grueberovo dílo zasazeno do kulturně-historického kontextu.
Abstract v angličtině:
Bernhard Grueber (1806-1882) was invited to Prague in 1845 to become professor of Architecture at the local Academy of Arts. Being an experienced Bavarian architect from Munich, from the art centre of those times, he was expected to establish a high-quality school of architecture. This school had been founded not long before and his task was to bring up a new generation of creative personalities. Munich romanticism was supposed to become an alternative to Austrian state utilitarianism. Grueber was expected to enhance the vernacular architecture to the position of real art. But the conditions did not incline towards that. After the revolution of 1848 the emancipated Bohemian national movement did not support the production of the German artist. The task to revive vernacular art was entrusted to Bohemian artists. Neither German romanticism was found worth succession. And what more, Grueber provoked emotions of the Czech National Revival supporters with his art-historian works, where he emphasizes the common dependence of Czech art on German models. At the end he had to return to his native Bavaria in 1873. But paradoxically the young generation of architects of the end of 19th century, in their effort of finding the new true national style, drew from the same ideological source as the cursed architect: from romanticism. This diploma work first shortly describes the ideological ground of Grueber´s production in the thinking of German romanticism and the influence of his art education, which he gained in the specific Munich cultural environment (the romantic conception of art and artist´s personality, the school of Friedrich von Gärtner, the connection of classical and national–medieval traditions in the new artistic production, a narrow closure between architecture and history, the concern about Gothic style perceived like a German style). In following part of this work introduces Grueber´s architectural production.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Věra Laštovičková 1.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Věra Laštovičková 210.3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Věra Laštovičková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Věra Laštovičková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Jindřich Vybíral 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Mojmír Horyna 112 kB