velikost textu

Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilárních elektromigračních metod

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza biologicky aktivních látek s využitím kapilárních elektromigračních metod
Název v angličtině:
Analysis of biologically active substances by capillary electromigration methods
Typ:
Disertační práce
Autor:
PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D.
Školitel:
Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc.
prof. RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc.
Id práce:
62386
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (16-16140)
Program studia:
Farmacie (P5206)
Obor studia:
Kontrola chemických léčiv (DKL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Shrnutí Předkládaná dizertační práce se zabývá využitím kapilárních elektromigračních metod pro analýzu biologicky aktivních sloučenin. Teoretická část této dizertační práce se stručně zabývá historickým vývojem, instrumentálním zázemím a separačními mechanismy různých typů elektromigračních metod. Kromě těchto témat byl podán stručný přehled o možnostech chirálních separací pomocí CE a tvorbě komplexů za účelem ovlivnění selektivity. Poslední dvě kapitoly teoretické části stručně pojednávají o optimalizaci a validaci elektromigračních metod. Výsledková část je tvořena komentářem k publikovaným pracím, které jsou v plném znění uvedeny v přílohách. Tematicky lze výsledky prezentované v této dizertační práci rozdělit do dvou hlavních celků. Prvním okruhem je využití elektromigračních metod v analýze polyfenolů v rostlinném materiálu a druhým tematickým celkem je vývoj, optimalizace a validace elektromigračních metod pro kontrolu jakosti léčivých přípravků a/ nebo potravinových doplňků. V rámci prvního okruhu byla vypracována rešeršní práce shrnující trendy v analýze polyfenolů pomocí CE za období 1999-2005. Další publikací zabývající se analýzou polyfenolů je již původní práce zaměřená na využití komplexačního činidla – wolframanu sodného – jako aditiva v BGE pro analýzu polyfenolů v rostlinném materiálu. Druhý tematický okruh je zastoupen také dvěma publikacemi. První z nich byla vypracována ve spolupráci s pracovní skupinou prof. Gerharda Scriby a představila původní CZE metodu pro stanovení nečistot escitalopramu včetně jeho (R)-enantiomeru. Další práce se zabývá vývojem nové CZE/CCD metody pro stanovení glukosaminu v léčivech či potravinových doplňcích.
Abstract v angličtině:
Summary This thesis deals with the utilization of capillary electromigration methods for the analysis of biologically active substances. In the Theoretical part historical progress, instrumentation and separation mechanisms of different electromigration methods are discussed. In addition brief overviews mapping chiral separation by means of CE and complex-formation for the separation selectivity enhancement are also included. Two final sections of Theoretical part are focused on specific features of method optimization and method validation in CE. Practical part is presented by comments on published papers, which were attached in full text version to Addendum. The results presented in this thesis cover two areas. First area is focused on the utilization of electromigration methods for the analysis of polyphenols in plant materials while second area is dealing with the development, optimization and validation of CE methods for quality control of pharmaceuticals and/or nutraceuticals. The first area of the practical part overviews new trends (papers published between 1999- 2005) in the analysis of polyphenols by CE. The second paper focused on the analysis of polyphenols is an original investigation of new kind of BGE based on complex-forming reagent – sodium tungstate – that was applied in the assay of polyphenols in Hypericum perforatum extract. The second topic is also represented by two publications. The first study was realized in cooperation with a working group of prof. Gerhard Scriba. An original CZE method for the determination of impurities in escitalopram including (R)-enantiomer was devised. The last publication deals with the development of new CZE method with contactless conductivity detection for the determination of glucosamine content in pharmaceuticals and dietary supplements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. 8.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PharmDr. Pavel Jáč, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. 73 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Eva Tesařová, CSc. 143 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. PhMr. Vladimír Jokl, DrSc. 784 kB