velikost textu

Interakce vln a částic v magnetosféře Země

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce vln a částic v magnetosféře Země
Název v angličtině:
Wave-particle interactions in the Earth's magnetosphere
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Alexander Tomori
Vedoucí:
doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Oponent:
RNDr. František Němec, Ph.D.
Id práce:
62301
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Program studia:
Fyzika (N1701)
Obor studia:
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (FPIP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Interakce vln a částic v magnetosféře Země Abstrakt: V tejto práci sa venujeme interakciám vĺn a častíc v magnetosfére Zeme. Po teoretickom úvode hľadáme disperznú reláciu plazmy z paramet- rov získaných z časticového analyzátoru PEACE na družici Cluster a iden- tifikujeme jednotlivé vlnové módy. Disperzná relácia je získaná numericky pomocou programu WHAMP, ktorý pracuje s teóroiu horúcej plazmy. Skú- mame rôzne smery šírenia vĺn a hľadáme nestability. Sledujeme závislosť maximálnej pozorovanej nestability na zmene parametrov plazmy a hľadáme parametre s čo najväčšou nestabilitou. V závere sa snažíme pomocou nume- rického integrovania teoreticky overiť závislosť rastu na jednotlivých zložkách plazmy a jej parametroch, zvlášť na stratovom kuželi.
Abstract v angličtině:
Wave-particle interactions in the Earth’s mag- netosphere Abstract: In this work we analyse wave-particle interactions in the Earth’s magnetosphere. After the theoretical introduction we find the dispersion relation of plasma described by parameters obtained from the particle anal- yser PEACE aboard Cluster spacecraft and we identify possible wave modes. The dispersion relation is derived using software WHAMP, which uses nu- merical approach and works with hot plasma theory. Various directions of wave propagation are analysed in order to find instabilities. We look at how maximal found instability changes while varying plasma parameters and we try to find plasma parameters leading to higher instabilities. Using numerical integration we try to verify dependency of instabilities on different plasma components and its parameters, especially on loss cone.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Alexander Tomori 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Alexander Tomori 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Alexander Tomori 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr. 154 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. František Němec, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. 105 kB