velikost textu

Výšinná lokalita Baba, Praha 6 - Dejvice. Vývoj pravěkého osídlení a jeho nové doklady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výšinná lokalita Baba, Praha 6 - Dejvice. Vývoj pravěkého osídlení a jeho nové doklady
Název v angličtině:
The hilltop site of Baba, Prague 6 - Dejvice. Prehistoric settlement and new evidence of it
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Jiříček
Vedoucí:
doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
Oponent:
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
Id práce:
62043
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav pro archeologii (21-UPRAV)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Pravěká a raně středověká archeologie (ARP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl poskytnout ucelený pohled na pravěké osídlení polykulturní výšinné lokality Baba v Praze 6 - Dejvicích a předložit souhrn veškerého archeologického bádání na ní. Skromným přáním autora pak je, aby tato práce posloužila všem badatelům, kteří zde budou v příštích letech provádět archeologické akce, jako kompletační příručka a úvod do jejich bádání. Lokalita je v archeologickém povědomí známa již z konce 19. století a od těch dob zde byla provedena řada menších či větších archeologických akcí záchranného charakteru. Záznamy o nich jsou povětšinou uloženy v podobě kusých nálezových zpráv v muzeích, a pokud jsou nálezy publikovány, zabývají se především problematikou jednotlivého nálezu. Takto nastřádané poznatky je třeba uvést do kontextu. V práci tak je akcentována nutnost chápat lokalitu jako jeden celek, od návrší u kostela sv. Matěje až po skalní ostrožnu nad řekou Vltavou. Právě v kontextu všech dosavadních nálezů se totiž ukazuje, že Baba byla vždy osídlena po celé ploše výšiny a ve svém okolí nesporně zaujímala místo centrálního významu. V první části práce je podán přehled všech dosavadních výzkumů a nálezů na lokalitě, přičemž značný prostor věnuji výzkumu v letech 197 4 - 1978, jenž tvoří bázi poznání o Babě. V další části je předložen autorem nově zpracovaný výzkum z roku 2004, ke kterému přikládám tabulky nálezů. Konečně v poslední části je shrnut vývoj osídlení na lokalitě a je dán prostor k interpretacím autora a diskuzi k jednotlivým otázkám.
Abstract v angličtině:
The Baba hilltop in Dejvice, Prague 6 is a morphologically distinct hilltop, located at a strategie confluence of the Vltava river and the Šarecký stream. Thanks to this, its prehistoric inhabitants had a very good view over the activities going on in Prague's residential areas, especially over the important trail on the Vltava river or along its banks. Due to to the promontory character of the hilltop, its inhabitants could enjoy the advantage of great defense possibility and dominance in the region. lt is natural that in prehistory Baba was populated and served to its neighborhood as a place of central significance. The first part of this thesis assesses the natural background of the area and overviews the existing research at the site. lt focuses mainly on the research carried out between 1974 and 1978, which forms the basis of our present knowledge of the Baba settlement, and also on the new research of 2004 that came up with new documentations of the settlement. The next part of the thesis describes the particular stages of the settlement process and interprets various residential elements. The oldest settlement documented on the hilltop is from the period of the Funnel Beaker Culture (FBC), dated between its third and fourth stage. The plantation which had extended here and was discovered during the research on the eastern part of the sharp-edged area was in the fourth stage of the FBC most probably fenced with a system of ditches and bastions, two of which are demonstrable with high probability. Another ditch, which is, however, not probably datable within the fourth degree of FBC, might have stretched in the area of the entrance neck to the hilltop platform. That would prove the extent of the residential area, spreading out on the entire upland plateau, which is also supported by the FBC findings al over the Baba zone.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Jiříček 10.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Jiříček 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Jiříček 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D. 103 kB