velikost textu

Jojk: hudobná tradícia Sámov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jojk: hudobná tradícia Sámov
Název v češtině:
Jojk: hudební tradice Sámů
Název v angličtině:
Yoik: musical tradition of the Sámi
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Stanislava Jirešová
Vedoucí:
PhDr. Hilkka Lindroos, CSc.
Oponent:
odb. as. MgA. David Bidlo, Ph.D.
Id práce:
61899
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Finština - Hudební věda (FIN HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
Tradičná hudba Sámov žijúcich na severe Škandinávie a polostrova Kola patrí medzi prastaré kultúrne dedičstvo. Sámsku hudobnú tradíciu predstavuje takzvaný jojk, prevažne sólová vokálna hudobná forma bez inštrumentálneho sprievodu. Špecifická práca s hlasom dáva jojku nezameniteľnú farbu a je pre Sámov najdôležitejším rysom odlišujúcim jojk od iných hudobných foriem. Tak ako sa líšia sámske jazyky v jednotlivých oblastiach Laponska, líši sa i štýl a štruktúra jojkov. Cieľom tejto práce je predstaviť tradíciu sámskeho jojku v stredoeurópskom prostredi, kde je táto problematika zatiaľ málo známa. Práca je zameraná najmä na hudobnú stránku jojku. Jej ťažiskom je vlastná traskripcia dvadsiatichdvoch vybraných nahrávok jojkov, ktoré pochádzajú najmä z oblasti fínskeho Laponska a boli nahrané v rokoch 1961-1963. Práca charakterizuje melodiku jojku z hľadiska tónového materiálu a melodickej línie, ďalej rytmickú stránku jojku a stručne pojednáva i o hudobných formách typických pre tento hudobný žáner. Okrem toho práca obsahuje i prehľad doterajšieho bádania o sámskej hudbe a zmieňuje sa i o regionálnych rozdieloch jojkov v jednotlivých oblastiach Laponska.
Abstract v angličtině:
The traditional music of the Sámi, who inhabit the northernmost areas of Scandinavia and the Kola peninsula, is a cultural heritage of ancient origin. The Sámi musical tradition is represented especially by the yoik, which is a predominantly vocal music form without any instrumental accompaniment. The unique way of voice modulation gives the yoik its specific character and it is, in the opinion of the Sámi, the crucial feature distinguishing the yoik from other musical forms. However, style and structure of the yoik differ region by region, in a similar manner in which the various Sámi languages and dialects differ from each other. The purpose of this master theses is to introduce the tradition of the Sámi yoik in the Central European environment, where it is still relatively unknown. The paper focuses on the musical aspects of the yoik. The core of the paper is based on the original transcription of 22 selected yoik recordings, which were made between 1961 and 1963 in the Finnish Lapland. The paper aims at characterising the yoik melodics in terms of its tonal substance and melodic line. It also focuses on characterising the rhytmic aspects of the yoik and briefly discusses the musical forms typical for this music genre. In addition, the paper contains an overview of the past and present academic research on the Sámi music and summarises the issue of regional differences in the yoik styles.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Stanislava Jirešová 3.16 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Stanislava Jirešová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Stanislava Jirešová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hilkka Lindroos, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta odb. as. MgA. David Bidlo, Ph.D. 93 kB