velikost textu

Vzdělávání geografií v období kurikulární reformy českého školství: reflexe změn na pražských gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vzdělávání geografií v období kurikulární reformy českého školství: reflexe změn na pražských gymnáziích
Název v angličtině:
Education through the Geography in Curricular Reformation Period of Czech Education System: Reflection of the Changes at Prague´s Grammar Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Jáchym
Vedoucí:
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
Id práce:
61740
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro SŠ tělesná výchova - geografie (UTVZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávání geografií; Kurikulární reforma; Rámcové vzdělávací programy; Maturitní zkouška
Klíčová slova v angličtině:
Education through the geography; Curricular reform; General education programs; School leaving exam
Abstrakt:
Diplomová práce, jak název napovídá, se zabývá geografickým vzděláváním. Konkrétně pak analýzou výuky geografie na pražských gymnáziích. Cílem práce je zhodnotit dopady prováděných kurikulárních změn na samotnou výuku zeměpisu a zhodnotit, analyzovat, posoudit: a) rozdíly v přístupu jednotlivých pražských gymnázií ve vzdělávání geografií. b) představy samotných učitelů geografie, jaký prostor věnovat jednotlivým geografickým tématům nebo tématům jinak se geografie týkajících. Dále v tomto směru posoudit „homogenitu“ těchto názorů a konkrétních tematických plánů geografie na jednotlivých školách i se zaměřením na plánovanou změnu maturitní zkoušky. Práce je založena na kritickém zhodnocení odborných materiálů k reformě školství, vlastní empirická část se pak opírá o výsledky dotazníkového šetření a vyhodnocení řízených rozhovorů s 11 respondenty z řad učitelů geografie 9 pražských gymnázií.
Abstract v angličtině:
The thesis, as the title suggests, is devoted to education in Geography. More specifically, the work analyzes teaching Geography at Prague grammar schools. The work objective is to assess the effects of the ongoing curriculum amendments on teaching Geography and to assess, analyze and review: a) The differences in the approach towards education in Geography at individual Prague high schools. b) The ideas of Geography teachers themselves on how much time should be devoted to particular geographical topics or topics otherwise related to Geography. Next, the work assesses the homogeneity of opinions in this respect. It also studies the homogeneity of particular Geography theme plans at individual schools also with respect to the planned change in school leaving exams. The work is based on a critical assessment of expert materials concerning the school reform. The empirical part itself is grounded in survey results and the assessment of directed interviews with 11 respondents, who are Geography teachers at 9 Prague grammar schools.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Jáchym 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Jáchym 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Jáchym 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Martin Hanus, Ph.D. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 82 kB