velikost textu

Komunitní přístup k duševně nemocným jako alternativa k ústavní péči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komunitní přístup k duševně nemocným jako alternativa k ústavní péči
Název v angličtině:
Community Aproach to the People with Mental Health Problems As Alternative to the Institucional Care
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Dagmar Strnadová, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Anna Klimešová
Oponent:
Mgr. Vojtěch Sivek, SDB
Id práce:
61567
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Péče o duševně nemocné procházela v historii mnoha proměnami. Většina lidí byla přijímána jako součást společnosti. Péči o ně zajišťovala rodina a místní společenství. Jen malá část duševně nemocných byla vyháněna nebo naopak vězněna. Ve velkém začali být jedinci s duševními problémy vyčleňováni a izolováni až v novověku. Ve 20. století došlo k prudkému rozvoji psychiatrie i péče o duševně nemocné. V 50. letech začaly být velké psychiatrické ústavy v mnoha vyspělých zemích uzavírány. Ústavní péče byla nahrazena ambulantními a komunitními službami. Hlavní cíl komunitní práce je, aby lidé trpící duševní nemocí mohli žít ve svém přirozeném prostředí. Mezi státy s dlouhou tradicí komunitní péče v oblasti péče o duševní zdraví patří i Anglie.Vznikla zde široká škála služeb v oblasti bydlení, zaměstnávání a volného času. Změnil se i přístup k duševně nemocným lidem. V České republice se komunitní práce začala používat až v 90. letech. Od té doby došlo v oblasti komunitní práce k velikému pokroku. Přesto se u nás stále často upřednostňuje ústavní péče. Komunitní práce navazuje na hodnoty tradičních komunit a je založena na respektu k lidským právům. Zároveň se snaží odstraňovat stigma, které je s duševní nemocí spojené. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In the history the care of people with a mental health problems was going through a lot of changes. Most of the people were accepted as a part of a society. The family and a local community had been taken care of them. Only a small part of people with a mental health problems had been banished or kept in prison. With the beginning of a modern period the people with a mental illness have devoted and segregated in a large extent. The psychiatri and care for disordered people occured rapid developement in 20th century. In the 50´s the psychiatric institution had been closing down in a many advanced countries. Institutional care was replaced with a out-patient and comunity care services. The main target of a community care is to help to the people with a mental illness so they can live in a naturally neighbourhood. The Great Britain has ranked among countries with a along tradition of community care. The broad range of services in the domain of living, employment and a leisure time arised here. The attitude to disordered people was also changed. In the Czech republic the community work set up to apply in 90´s. Since the time the big progress was reached. Nevertheless the institutional care is still being preferred. The community care concur at traditional community values and it is established on esteem to human rights. Simultaneously it tries to eliminate brand, with is tied with mental illness. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Dagmar Strnadová, DiS. 384 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Dagmar Strnadová, DiS. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Dagmar Strnadová, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Anna Klimešová 914 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vojtěch Sivek, SDB 418 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 304 kB