velikost textu

Šikana u středoškolské mládeže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Šikana u středoškolské mládeže
Název v angličtině:
Bullying in Secondary School Youth
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Iva Jobánková, DiS.
Vedoucí:
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Oponent:
Mgr. M. Roth
Id práce:
61563
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Bakalářská práce pojednává o projevech šikany u středoškolské mládeže v Jičíně. Je rozdělena na teoretickou část (obecnou) a praktickou část (výzkumné šetření). V teoretické části objasňuji problém šikany, příčiny, formy, typy a také vývoj šikany. K objasnění projevů šikany je nutné upozornit na účastníky šikany, zejména na agresory a oběti. V poslední kapitole teoretické části se věnuji prevenci (co proti šikaně může dělat učitel a rodič) a opatřením proti šikaně. V praktické části zjišťuji výskyt šikany, informovanost studentů o šikaně, komu studenti důvěřují. Průzkum probíhá pomocí dotazníků, které studenti druhých ročníků třech středních škol v Jičíně vyplnili. Jednotlivé otázky dotazníkového šetření rozebírám a ke každé otázce vypracovávám tabulku se související diskuzí. V závěru bakalářské práce shrnuji výsledky průzkumu a navrhuji řešení. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The bachelor work deals with manifestations of bullying in the secondary school youth in Jičín. It is divided into a theoretical part (general) and a practical part (research investigation). In the theoretical part I elucidate the problem of bullying, its causes, forms, types, and also its development. To clear up the manifestations of bullying, it is necessary to alert you to those participating in bullying, especially to aggressors and their victims. In the last chapter of the theoretical part I devote myself to prevention (what a teacher and parent can do against bullying). In the practical part I establish the occurrence of bullying, student awareness of bullying, and who the students trust. This investigation is carried out by means of questionnaires filled out by second-class students from three secondary schools in Jičín. I analyse the individual questions in the questionnaire-type of investigation and I work out a table for each question with an interconnected discussion. In the conclusion of my bachelor work I resume the results of the investigation and suggest a solution. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Iva Jobánková, DiS. 604 kB
Stáhnout Příloha k práci Iva Jobánková, DiS. 75 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Iva Jobánková, DiS. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Iva Jobánková, DiS. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 558 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. M. Roth 857 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 303 kB