velikost textu

Rizika HIV, co o nich ví středoškolská mládež v České Třebové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rizika HIV, co o nich ví středoškolská mládež v České Třebové
Název v angličtině:
Hazards of HIV, What Know About Them the Secondery Young People in Česká Třebová
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Lenka Záleská
Vedoucí:
Mgr. Josef Bernard
Oponent:
PhDr. Olga Urbánková
Id práce:
61561
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (D)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce pojednává o viru HIV a jeho rizicích. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá virem HIV, objasňuje historii jeho objevení a způsoby přenosu. Dále popisuje vývoj a klasifikaci infekce HIV, přibližuje možnosti terapie a hlavně zdůrazňuje prevenci. Jako jedna z možností prevence je zde zmiňována peer výchova v oblasti prevence HIV/AIDS. V praktické části je rozebírán dotazník, který vyplnili studenti druhých a třetích ročníků některých středních škol v městě Česká Třebová. Pomocí dotazníku bylo zjišťováno, jak jsou studenti informováni o viru HIV, jestli ví, jak se před ním chránit, kde informace získávají a na koho by se obraceli, pokud by se chtěli něco dozvědět o viru HIV. Dalším předmětem výzkumu bylo, zda se získané poznatky nějak odrážejí v praktickém životě dotazovaných a jestli se cítí být virem HIV ohroženi. Mým cílem bylo i zjistit jaké názory mají studenti na určité situace, které se HIV týkají, jako je např. navazování vztahů na jednu noc nebo užívání drog. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This thesis treats of the HIV virus and its hazards. It is composed of a theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the HIV virus, it clears up the history of its discovery and the ways of transmission. It also describes the development and classification of the HIV infection, makes clear the possibilities of therapeutics and emphasizes prevention. As one of the possibilities of prevention the peer education in the sphere of HIV/AIDS prevention is mentioned here. In the practical part the questionnaire is analysed which was filled in by students of the second and third years of several secondary schools in Česká Třebová. By means of the questionnaire it was found out how the students are informed of the HIV virus, if they know how to protect themselves from it, where they get information and who they would turn on if they wanted to learn something about the virus. Another point of research was to find out if the obtained knowledge is somehow reflected in the common life of the interviewed people and if they feel to be threatened by the virus. My aim was also to find out the students' opinions on some specific situations which are concerned with HIV, like for example having one-night affairs or taking drugs. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Záleská 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Záleská 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Záleská 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Josef Bernard 493 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Olga Urbánková 631 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 296 kB