velikost textu

Prevence HIV/AIDS a ražský Dům světla v letech 2005 - 2008

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prevence HIV/AIDS a ražský Dům světla v letech 2005 - 2008
Název v angličtině:
Prevention of HIV/AIDS and House of Light in Prague During 2005 - 2008
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Jana Šnajdrová
Vedoucí:
Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.
Oponent:
Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc.
Id práce:
61560
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Problém infekce HIV a onemocnění AIDS patří mezi závažné zdravotní a tak i sociální problémy současného světa. Jeho dynamika i skutečnost, že se stále nedaří vyvinout úspěšnou léčbu, jeho závažnost jen podtrhují. Česká republika patřila k doposud k zemím s relativně malým počtem HIV pozitivních a AIDS nemocných. Údaje za poslední měsíce jsou však varující a je nutno počítat s dalším nárůstem. Otázky prevence tak nabývají stále většího významu. S problémem HIV/AIDS jsem se setkala blíže poprvé v roce 2004, kdy jsem působila jako dobrovolník v pražském Domu světla, který je v České republice unikátním zařízením pro HIV pozitivní a AIDS nemocné. Během své činnosti jsem měla možnost seznámit se s chodem Domu světla, s poskytovanými službami i s problémy klientů. S několika z nich jsem uskutečnila i řízené rozhovory tykající se jejich spokojeností pobytem v Domu světla. Po třech letech jsem se opět k tomuto tématu vrátila. Ve své bakalářské práci se pokusím upozornit na závažnost problémů a základní otázky jeho prevence v České republice. Cílem mé práce je popsat a zhodnotit služby, které poskytuje Dům světla, jejich vývoj v posledních letech, úspěchy i problémy a předpoklady pro další zlepšení prevence HIV/AIDS v České republice. První kapitoly jsou věnovány obecným otázkám fenoménu HIV/AIDS a jeho prevenci v České republice. Další kapitola se týká činnosti České společnosti AIDS pomoc, která je zřizovatelem Domu světla. Kapitoly 6 – 10 jsou věnovány vlastní činnosti Domu světla a změnám, ke kterým dochází v posledních letech. V poslední 11. kapitole se snažím o srovnání postojů klientů k činnosti Domu světla a poskytovaným službám v letech 2005 – 2008. V přílohách předkládám ilustrující údaje k tématu, které se mi v průběhu zpracování práce podařilo shromáždit. Přála bych si, aby moje bakalářská práce přispěla k větší informovanosti o tomto závažném problému a stala se tak alespoň malým příspěvkem ke zlepšení jeho prevence. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In meiner Arbeit widme ich mich der Problematik HIV/AIDS. Ich versuche auf Erheblichkeit der Probleme und auf die Hauptfragen der Prävention HIV/AISD in der Tschechischen Republik aufmerksam machen. Der Zielpunkt meiner Arbeit ist die Beschreibung und die Bewertung von Dienst für HIV-positive Menschen und für AIDS-Kranken. Diese Dienste ermöglicht Prager „Dům světla“. Ich beschreibe die Entwicklung in den letzten Jahren, Erfolge, Probleme und auch Voraussetzungen für weitere Verbesserung der Prävention in der Tschechischen Republik. Die ersten Kapitel sprechen von den Hauptfragen des Phenomens HIV/AIDS und von der Prävention in der Tschechischen Republik. Nächste Kapitel betreffen die Tätigkeit der „Tschechischen Gemeinschaft AIDA Hilfe“, die der Begründer von „Dům světla“ ist. Kapitel 6 – 10 sind der Tätigkeit von „Dům světla“ gewidmet und zugleich sprechen von Veränderungen, zu denen in der letzten Jahren kommt. In der letzten Kapitel 11. vergleiche ich die Stellungen der Klienten zu der Tätigkeit von „Dům světla“ und ich spreche davon, welche Dienste in Jahren 2005 – 2008 möglich waren. In der Beilage sind Daten zum Thema, die ich im Verlauf der Verarbeitung versammelt habe. Ich möchte, dass meine Arbeit zu besserer Informierheit beihilft und wird mindestens zu einer kleinen Beitrag zur Besserung der Prävention. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jana Šnajdrová 24.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jana Šnajdrová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jana Šnajdrová 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. RNDr. Jitka Machová, CSc. 986 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 319 kB