velikost textu

Thin films of plasma polymers as stable supports for biomedical applications

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Thin films of plasma polymers as stable supports for biomedical applications
Název v češtině:
Příprava tenkých vrstev plazmovou polymerací jako stabilních podložek pro biolékařské aplikace
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Ivan Gordeev, Ph.D.
Školitel:
doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
Id práce:
61529
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (4F4)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
17. 10. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
plazmová polymerizace, PEO, “non-fouling“ vlastnosti, adsorpce proteinů, adheze buněk
Klíčová slova v angličtině:
plasma polymerization, PEO, ‘non-fouling’ properties, protein adsorption, cell adhesion
Abstrakt:
Název práce: Příprava tenkých vrstev plazmovou polymerací jako stabilních podložek pro biolékařské aplikace Autor: Ivan Gordeev Ústav: Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Vedoucí doktorské práce: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Katedra Makromolekulární Fyziky Abstrakt: Plazmové polymery jsou všeobecně považovány za vhodné pro použití jako biologicky aktivní vrstvy. V biomedicíně jsou obzvláště důležité povrchy, které odolávají vytváření biovrstev. Tato práce je zaměřena na vývoj nových metod využívajících plazma pro depozice bio-rezistentních (“non-fouling“) plazmových polymerů. Pro tyto účely byl vybrán jako vhodný materiál poly(ethylen oxid) (PEO). R.f. magnetronové naprašování, tepelná depozice za asistence plazmatu a amplitudově-modulovaný AC povrchový dielektrický bariérový výboj za atmosférického tlaku jsou metody, které byly přizpůsobeny pro přípravu tenkých filmů s laditelným chemickým složením, hustotou sesíťování a laditelnou biologickou odezvou. Byly získány nové poznatky o procesech plazmové polymerace a jejich vlivu na složení a strukturu výsledných vrstev s řízenými biologickými vlastnostmi. Klíčová slova: plazmová polymerizace, PEO, “non-fouling“ vlastnosti, adsorpce proteinů, adheze buněk
Abstract v angličtině:
Title: Thin films of plasma polymers as stable supports for biomedical applications Author: Ivan Gordeev Institute: Charles University in Prague, Department of Macromolecular Physics Supervisor of the doctoral thesis: Doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D, Charles University in Prague, Department of Macromolecular Physics. Abstract: Plasma polymers have been widely considered for use as bio-active coatings. In biomedicine, the surfaces that withstand accumulation of biofilms are of particular importance. This thesis is focused on development of new plasma-based methods for deposition of bio-resistant (non-fouling) plasma polymers. Poly(ethylene oxide) was the subject material. R.f. magnetron sputtering, plasma-assisted thermal vapour deposition and amplitude modulated atmospheric pressure surface dielectric barrier discharge were the methods adapted to fabricate thin films with tunable chemical composition, cross-link density and biological response. A new insight was gained into the processes of plasma polymerization as well as into composition/structure relationship and its effect on biological properties of resultant films. Keywords: plasma polymerization, PEO, ‘non-fouling’ properties, protein adsorption, cell adhesion
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivan Gordeev, Ph.D. 3.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ivan Gordeev, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ivan Gordeev, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Andrey Shukurov, Ph.D. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. 87 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Helena Štěpánková, CSc. 76 kB