velikost textu

Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Typologie chyb při tlumočení z českého znakového jazyka do češtiny
Název v angličtině:
Typology of errors in the process of interpretation from Czech sign language into Czech
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Vendula Šantrůčková
Vedoucí:
prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
Oponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Naďa Hynková Dingová
Id práce:
61480
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 2. 2011
Výsledek obhajoby:
velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
simultánní tlumočení, tlumočnické strategie, specifika tlumočení pro neslyšící, chyby tlumočníků mluvených jazyků, chyby tlumočníků znakových jazyků, obsahové chyby tlumočníků, formální chyby tlumočníků, formální chyby tlumočníků českého znakového jazyka
Klíčová slova v angličtině:
simultaneous interpretation, interpreting strategies, specificity of interpreting for the deaf, errors of spoken language interpreters, errors of sign language interpreters, semantic errors of interpreters, formal errors of interpreters, formal errors of
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá kategorizací a popisem formálních chyb tlumočníků znakového jazyka. Zaměřuje se na chyby při tlumočení ze znakového jazyka do mluveného, tj. z českého znakového jazyka do češtiny. 3ři tlumočení znakových jazyků probíhá převod informace povětšinou simultánně, proto je součástí práce kapitola, která se zabývá procesem simultánního tlumočení. V další kapitole jsou popsány tlumočnické strategie a role účastníků procesu simultánního tlumočení. Dále se práce věnuje specifikům tlumočení znakových jazyků. Je zde popsán stručný vývoj tlumočení pro neslyšící, schopnosti společné tlumočníkům mluvených a znakových jazyků a specifické schopnosti tlumočníků znakových jazyků. Je uvedeno srovnání tlumočení mluvených a znakových jazyků. Další část práce je zaměřena na chyby tlumočníků mluvených jazyků a chyby tlumočníků znakových jazyků. Empirická část práce se soustředí na vlastní výzkum formálních chyb tlumočníků znakového jazyka, který byl proveden formou jejich natáčení na videokameru. Součástí této kapitoly je stanovení hypotézy, přehled formálních chyb plynoucích z vlastního výzkumu, analýza samotného výzkumu a cvičení pro tlumočníky plynoucí z analýzy výzkumu. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu a srovnání hypotézy s analýzou výzkumu.
Abstract v angličtině:
The objective of this thesis is to categorise and describe formal errors of sign language interpreters. It focuses on errors committed during interpretation from a sign language into a spoken language, e.g. from the Czech sign language into Czech. Sign language interpreting is usually simultaneous. That is why there is a chapter on the simultaneous interpretation process. Next chapter describes interpreting strategies and roles of simultaneous interpretation process participants. The subsequent part describes the specificity of sign language interpretation. In includes a brief history of interpreting for the deaf as well as equal competences of both spoken and sign languages interpreters, specific competences of sign language interpreters and an explanation of similarities and differences between spoken and sign language interpretation. The next section is focused on errors of spoken language interpreters and errors of sign language interpreters. Empirical part describes research based on recordings of formals errors of sign language interpreters. This chapter defines the research hypothesis and formal errors resulting from individual research and it contains an analysis of the research itself. There is an exercise for interpreters based on analysis of the research. The final part of the thesis consists of a summary of research results and a comparison of the hypothesis and research analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce 397 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vendula Šantrůčková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc. 86 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Eva Smolková 27 kB
Stáhnout Errata 4 kB