velikost textu

Dětská řeč - výskyt klasifikátorů českého znakového jazyka v projevu neslyšícícho dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dětská řeč - výskyt klasifikátorů českého znakového jazyka v projevu neslyšícícho dítěte
Název v angličtině:
Baby talk - The appearance of classifiers of Czech sign language in deaf child´s signing
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Fodorová
Vedoucí:
Mgr. Jitka Motejzíková
Oponent:
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Konzultant:
PhDr. Anna Cícha Hronová
Id práce:
61479
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 2. 2012
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klasifikátor českého znakového jazyka, klasifikátor celého předmětu, klasifikátor držení, specifikátor tvaru a rozměru, osvojování jazyka, chybování v produkci klasifikátorů, klasifikátorové tvary ruky
Klíčová slova v angličtině:
classifier of czech sign language, entity classifier, handle classifier, SASS classifier, acquiring the language, erring in the production of classifiers, classifier handshapes
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se soustředí na užívání klasifikátorů českého znakového jazyka neslyšícími dětmi z neslyšících rodin. V rámci výzkumu zaměřeného na osvojování klasifikátorů držení a klasifikátorů celého předmětu popisuje na jednotlivých příkladech, jaké konkrétní klasifikátory sledované děti ve svém projevu používaly a jakých chyb se přitom dopouštěly. Součástí práce je také stručný přehled obecných poznatků o vývoji znakového jazyka u neslyšících dětí a mluveného jazyka u slyšících dětí, uvedeny jsou i analogicky shodné prvky v průběhu ontogeneze obou typů jazyků. Dále jsou zde sepsány základní informace o klasifikátorech českého znakového jazyka a jejich typech. V práci jsou pak více rozpracovány údaje o osvojování klasifikátorů znakových jazyků získaných ze zahraničních zdrojů.
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis is focused on using classifiers of czech sign language by deaf children from deaf families. Within the framework of the research which was focused on acquiring handle classifiers and entity classifiers, the work describes what concrete classifiers observed children used in their utterance and what mistakes they did. That is done in means of individual examples. A part of the thesis is given to a brief abstract of general knowledge about the evolution of sign language among deaf children and spoken language among children that hear. The analogical congruent elements observed in ontogenesis of both languages are also included. Basic information about classifiers of czech sign language and their types is listed too. During the work detailed data about acquiring classifiers of sign languages obtained from foreign resources are given.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Fodorová 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Fodorová 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Fodorová 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jitka Motejzíková 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 331 kB