text size

Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR - popis aktuálního stavu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR - popis aktuálního stavu
Titile (in english):
University education for teachers of children and pupils with a hearing handicap in the Czech Republic - a description of current state
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Jana Kvasničková
Supervisor:
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Thesis Id:
61478
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech Language and Theory of Communication (21-UCJTK)
Study programm:
Deaf Studies (B7312)
Study branch:
Deaf Studies (CN)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
12/09/2013
Defence result:
good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Vzdělávání, pedagog, žák, vada sluchu, vysokoškolské studium, sylabus, speciální pedagogika
Keywords:
Education, pedagogue, pupil, hearing handicap, university education, sylabus, special education
Abstract (in czech):
Abstrakt (česky) Bakalářská práce nazvaná „Vysokoškolské vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu v ČR – popis aktuálního stavu“ se soustředí především na výuku předmětů zabývajících se problematikou, výchovou a vzděláváním osob s vadou sluchu. Práce se zaměřuje hlavně na speciálně-pedagogické obory, jejichž absolventi se výchově a vzdělávání jedinců s vadou sluchu věnují. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první z nich je shrnuta historie vzdělávání osob s vadou sluchu, vymezeny termíny, které se v práci objevují, tj. např. surdopedie či medicínský a sociokulturní přístup k problematice hluchoty. Dále je zde přehled české legislativy vztahující se ke vzdělávání osob s vadou sluchu. Část praktická je dále rozdělena do dvou sekcí. V první z nich jsou shromážděny informace ze studijních plánů a sylabů relevantních předmětů. Na základě analýzy sylabů uvádí formu, způsob a obsah výuky vybraných oborů na konkrétních vysokých školách. V sekci druhé jsou potom analyzovány výsledky z elektronického dotazníku s odpověďmi studentů zkoumaných oborů. Na základě vysokoškolských sylabů jednotlivých předmětů a dotazníkového průzkumu práce mapuje přístupy k problematice vzdělávání budoucích pedagogů dětí a žáků s vadou sluchu a snaží se podat obraz současné podoby, kterou výuka zkoumaných předmětů v České republice má. Zároveň chce práce postihnout i to, jak výuku na českých vysokých školách vnímají sami studenti speciální pedagogiky a příbuzných oborů, jaké k ní zaujímají postoje a jaké si z ní odnášejí znalosti. Součástí práce je také rozsáhlá přílohová část obsahující například podrobné informace o sylabech zkoumaných předmětů
Abstract:
Abstract (in English): Bachelor thesis entitled „Tercial education for teachers of children and pupils with a hearing handicap in the Czech Republic – a description of current state“ will focus on teaching courses dealing with the education of persons with a hearing handicap. The work deals mainly with special-pedagogical disciplines whose graduates pursue with the education of individuals with a hearing handicap. The work is divided into theoretical and practical part. The first part contains a summary of the history of education for people with a hearing handicap, defines terms that occur at work, for example surdopedy or medical and socio-cultural approach to the problem of deafness. There is also a list of Czech legislation relating to education of persons with a hearing handicap. The practical part is further divided into two sections. In the first one, the information from curriculums and syllabi of relevant courses is summarized. Based on the analysis of syllabi, the form, the way and the content of teaching selected fields at specific universities is indicated. In the second section the results of the electronic questionnaire responses of surveyed fields are analyzed. Based on particular syllabi of examined courses and a questionnaire survey this thesis explores approaches to the education of future teachers for children and pupils with a hearing handicap. It also tries to formulate the image of the current form that teaching courses in the Czech Republic have. This bachelor thesis also wants to find out how teaching at Czech universities is perceived by students themselves, what kind of attitude they have and what kind of knowledge they take away from school. An appendix with a lot of detailed information is also included in this thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jana Kvasničková 9.3 MB
Download Attachment to the thesis Bc. Jana Kvasničková 780 kB
Download Abstract in czech Bc. Jana Kvasničková 61 kB
Download Abstract in english Bc. Jana Kvasničková 12 kB
Download Supervisor's review Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 708 kB
Download Opponent's review PhDr. Romana Petráňová, Ph.D. 133 kB
Download Defence's report 507 kB