velikost textu

Baby signs

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Baby signs
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Makovská
Vedoucí:
Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Konzultant:
Michaela Tilton
Id práce:
61476
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (B7312)
Obor studia:
Čeština v komunikaci neslyšících (CN)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
21. 6. 2010
Výsledek obhajoby:
výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis, principy, postupy, výsledky, výhody, a možnosti využití komunikačních metod Baby Signs a Znakování s miminky, které k rané komunikaci se slyšícím dítětem užívají vedle mluvených slov také gesta a znaky znakových jazyk. Součástí práce je také stručný přehled současných poznatk o vývoji gest, osvojování jazyka a vývoji řeči u slyšících a neslyšících dětí. Jsou zde uvedeny stručné informace o teoriích osvojování jazyka. Práce také porovnává gesta a znaky využívané komunikačními metodami Baby Signs a Znakování s miminky a zobecňuje strategie užívané při přejímání či vytváření nových znak a gest. Na závěr této práce jsou uvedeny výsledky výzkumu provedeného formou dotazníku za účelem zjištění praktických přínos užití metod Baby Signs a Znakování s mimiky.
Abstract v angličtině:
This bachelor work is focused on describing principles, procedures, effects, benefits and usage posibility of two comnunication methods: Baby Signs and Signing with babies. These methods use spoken words, gestures and signs of sign languages to communicate with hearing babies. This work contains a synopsis of present knowledge about gestures development, language aquisition and speech development in hearing and deaf children. There are information on language aquisition theories, as well. The work compares gestures and signs of Baby Signs and Signing with babies with relevant sign languages. General strategies of acceptance signs from sign languages and creation of new signs and gestures are founded. Results of questionary research foucused on practical benefits of using Baby Signs and Signing with babies methodes are included at the conclusion.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Makovská 10.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Makovská 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Makovská 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 86 kB